Badania stanowiska wczesnomezolitycznego z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim

Badania na ograniczoną skalę rozpoczęto w 2005 roku i są kontynuowane do dnia dzisiejszego. Ich celem jest rozpoznanie osadnictwa wczesnomezolitycznego na stanowisku nr 7 w Krzyżu Wielkopolskim. Badania te koncentrują się przede wszystkim na pozyskaniu znakomicie zachowanych w osadach biogenicznych odciętego meandra Noteci zabytków z kości i poroża. Do chwili obecnej ze stanowiska pozyskano kilkadziesiąt narzędzi z surowców organicznych, a towarzyszące im odpady produkcyjne pozwalają na rekonstrukcję procesu produkcji tych narzędzi przez społeczności mezolityczne okresu borealnego. Ilość i zróżnicowanie zabytków z kości i poroża, niezwykle rzadkich w skali całego Niżu Europejskiego, oraz obecność unikatowych zabytków sztuki mezolitycznej, stawia stanowisko w Krzyżu Wielkopolskim w rzędzie najbardziej obiecujących odkryć wczesnoholoceńskich północnej Europy. Badania te ciągle jeszcze mają charakter wstępny i są przygotowaniem dla dużego interdyscyplinarnego projektu badawczego.

Finansowanie

Urząd Gminy Krzyż Wielkopolski
Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu

Kierownik projektu

dr Jacek Kabaciński

Uczestnicy

dr Eva David
doc. dr hab. Daniel Makowiecki
prof. dr hab. Romuald Schild
dr Iwona Sobkowiak-Tabaka
dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska

Publikacje

Jacek Kabaciński 2005 Osada mezolitycznych łowców-zbieraczy w Krzyżu, Archeologia Żywa, z. 3 (33) ,s. 12-16.

Jacek Kabaciński, Daniel Makowiecki, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Małgorzata Winiarska-Kabacińska 2006 Badania stanowiska mezolitycznego nr 7 w Krzyżu Wielkopolskim, (w:) H.Machajewski, J.Rola (red.) Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, Poznań, s. 39-43.

Jacek Kabaciński, Éva David, Daniel Makowiecki, Romuald Schild, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Małgorzata Winiarska-Kabacińska 2008 Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim, Archeologia Polski, t. LIII, s. 2, s. 243-288.

Jacek Kabaciński 2009 Quarrying the antler adzes – a new Mesolithic site of the Boreal period at Krzyż Wielkopolski, western Poland, Quartär 56, s. 119-130.
(przygotował: J. Kabaciński)