10 tysięcy lat osadnictwa w Regionie Wojnowa. Arkadia łowców-zbieraczy.

2013 - 2016r. 12H 12 0208 81; Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; moduł 1.2

kierownik projektu: Prof. Michał Kobusiewicz

Celem projektu jest podsumowanie ponad czterdzieści lat trwających badań stanowisk późno paleolitycznych, mezolitycznych i paraneolitycznych w Regionie Wojnowo leżącym na pograniczu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Opracowano materiały pochodzące z trzynastu stanowisk badanych wykopaliskowo przez wiele sezonów, leżących na piaszczysto-żwirowych terasach dolin jezior i cieków wodnych, w pięciu wypadkach także w przylegających do nich utworach organogenicznych (torfów i gytii). Wykonano też dodatkowe sondaże i wiercenia celem zdobycia nowych danych dzięki zastosowaniu metody interdyscyplinarnej. Przy pomocy specjalistów z nauk przyrodniczych takich jak palinologia, geomorfologia, archeozoologia, analiza makroszczątków i analiza przestrzenno środowiskowa uzyskano obraz zasiedlenia badanego regionu w ciągu czternastu tysięcy lat poczynając od pojawienia się pierwszych grup ludzkich po ustąpieniu zlodowacenia. Uzyskano też nowe daty radiowęglowe umożliwiające precyzyjniejsze datowanie kolejnych faz osadnictwa na tle zmieniających się warunków środowiska naturalnego. Osobnym osiągnięcie jest poddanie materiałów krzemiennych analizie śladów używania. Wszystko to składa się na lepsze rozpoznanie podstaw gospodarczych i strategii myśliwskich stosowanych w omawianym okresie.

 Document page 001Z wynikami naszych badań można się zapoznać PDF