Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przebieg kariery zawodowej
2005 – obrona pracy magisterskiej, uzyskanie tytułu magistra, na kierunku archeologia, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca pt. „Wykorzystanie muszli na terenie południowego Lewantu w okresie chalkolitu i we wczesnej epoce brązu I”, napisana pod kierunkiem prof. R. Kolińskiego, Instytut Prahistorii, UAM.
2010 – 2013 studia III stopnia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
2013 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. A. Marciniaka i dr D.E. Bar-Yosef Mayer pt.”Social and Economic Significance of Dentalium shells for Hunther-Gatherers in the Southern Levant”.
2005-2009, 02.2011-04.2011, 2012 – do dziś: zatrudnienie w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Laboratorium Bio- i Archeometrii, na stanowisku archeologa;

Otrzymane stypendia i granty
2013: W konkursie “Adulescentia est tempus discendi”, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN otrzymałam dofinansowanie na realizację zadania badawczego pt. Ozdoby z muszli z okresu neolitu i wczesnego brązu na wybranych stanowiskach archeologicznych Niżu Polskiego. Projekt zrealizowany w Laboratory of Material Culture Studies, Faculty of Archaeology, Leiden University, pod kierunkiem Prof. A. van Gijn, Prof. T. van Kolfschoten i W.J. Kuijper;
2009: Stypendium konferencyjne dla młodych pracowników naukowych, przyznane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie (na udział w konferencji w Paryżu “Natufian Culture in the Levant II”, wygłoszony referat: „Scaphopod shells in the Natufian Culture”);
2006-2007: Synthesis: the European Union-funded Integrated Infrastructure Initiative grant. Tytuł zrealizowanego projektu: “The taxonomy of the Dentaliidae family and its use in prehistoric sites of the Southern Levant” (3 tygodnie w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu);

Przynależność do organizacji krajowych i zagranicznych
Od 2007 „Archaeomalacology working group”, International Council for Archaeozoology (ICAZ)
Od 2006 Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej

Główne obszary zainteresowań naukowych
Badania archeomalakologiczne – studia nad pozostałościami mięczaków ze stanowisk archeologicznych:
• interpretacja przeszłego środowiska naturalnego;
• znaczenie szczątków mięczaków dla chronologii i stratygrafii stanowiska archeologicznego;
• wykorzystanie mięczaków w celach konsumpcyjnych;
• wykorzystanie muszli jako surowca i ich znaczenie kulturowe (społeczne, społeczno-ekonomiczne, magiczno-religijne itp.).
Studia te obejmują przede wszystkim materiał malakologiczny ze stanowisk archeologicznych terenu Polski i Bliskiego Wschodu.

Projekty badawcze (udział jako wykonawca)
2015 – 2016 – „Archeologia Stargardu t.2. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego”, kierownik Dr Marcin Majewski (Muzeum Archeologiczno Historyczne w Stargardzie). Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nr  1650/15. Charakter udziału: w ramach opracowania źródeł archeologicznych ze stanowiska analiza materiałów malakologicznych.
2013 - 2016 - "10 tysięcy lat osadnictwa w Regionie Wojnowo. Arkadia łowców-zbieraczy", kierownik grantu: Prof. Michał Kobusiewicz (IAE PAN). Finansowanie projektu: Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego, Moduł badawczy 1.2, program MNiSW pod nazwą “Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, grant nr 12H 12 0208 81. Charakter udziału: Analiza materiałów malakologicznych z rdzeni pobranych w obrębie stanowisk archeologicznych.
2012 - 2015 - "Vetera et nova. Opracowywanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi". Kierownik projektu: Prof. Zofia Sulgostowska. Praca naukowa finansowana w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po nazwą „Narodowy program rozwoju humanistyki”. Charakter udziału: w ramach opracowania  źródeł archeologicznych ze stanowiska Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie, woj. kieleckie (dr H. Kowalewska-Marszałek), analiza materiałów malakologicznych.
2011 - 2014 -"Późnoglacjalne społeczności łowiecko-zbierackie Pojezierza Lubuskiego. Chronologia, systematyka, podstawy utrzymania" , nr projektu: 2011/01/D/HS3/04134  (NCN). Kierownik: dr I. Sobkowiak-Tabaka. Charakter udziału: wykonawca zadania - analiza archeomalakologiczna materiałów ze stanowiska nr 10 w Lubrzy.
2009 - 2012 -  "Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu", Nr projektu: 17001406/2009 (projekt MNISW). Kierownik: Prof. dr hab. M. Kobusiewicz. Charakter udziału: wykonawca zadania - analiz archeomalakologicznych materiałów z 3 stanowisk: w Santoku, Pszczewie i Mirkowicach.

Ważniejsze badania laboratoryjne
2013-2015: Analiza ozdób z muszli ze stanowiska Krusza Zamkowa (materiały z badań z 2013 r. oraz materiałów archiwalnych zdeponowanych w MAP) w ramach mojego projektu realizowanego w IAE PAN: "Ozdoby z muszli z okresu neolitu i wczesnego brązu na wybranych stanowiskach archeologicznych Niżu Polskiego";
2013: Analiza malakologiczna prób ze stanowiska w Wilczycach w ramach projektu dr T. Boronia (IAE PAN Warszawa) "Człowiek środowisko, gospodarka: Ekonomiczne wykorzystanie mikroregionu Wilczyce w neolicie i epoce brązu";
2013: Analiza zabytków z muszli z grobu 85 z Żernik Górnych, gm. Busko Zdrój (kultura ceramiki sznurowej), wyposażenie grobu 7.07.1967 nr inw. 355 (Dr P. Włodarczak, IAE PAN);
2013: Analiza ozdób z muszli porcelanek ze skarbu ozdób z Podbieli (pow. otwocki) (depozyt MAP);
2012: Realizacja projektu - publikacji analiz źródeł archeologicznych i pisanych (wspólnie z dr G. Rutkowską z IH PAN) pt. "Znaleziska ostryg na stanowiskach archeologicznych Polski (XVI – XIX w.)";
2011: Analiza malakologiczna osadów organicznych ze zbiornika w Nienawiszczy (gm. Rogoźno) (kopalnia torfów) (wspólne badania IAE PAN dr Iwona Sobkowiak-Tabaka i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy);
2011: Ekspertyza zabytku (ośródki jurajskiego małża Pholadomya) z badań na stanowisku nr 20 w Górzycy odkrytego w grobie ciałopalnym (kultura wielbarska) (wspólnie z prof. G. Jakubowskim, Muzeum Ziemi PAN);
2010: Opole – Ostrówek stanowisko 1, analiza malakologiczna prób z wykopu nr 2 (obiektu nr 2), profil wsch. oraz profil pd. (doc. dr hab. S. Moździoch IAE PAN, Wrocław);
2010: Analiza zabytków z muszli z grobu XII (kultura złocka) ze stanowiska nr 1 („Niwa Dworska”) Samborzec, pow. Sandomierz (badania 1963 r.) (dr P. Włodarczak, IAE PAN)
2010: Çatalhöyük, Turcja, analiza zabytków z muszli oraz prób glebowych ze stanowiska, we współpracy z dr D.E. Bar-Yosef Mayer z  Department of Maritime Civilizations, University of Haifa i dr Burçin A. Gümüş z Gazi Universitesi, Fen-Edebiyat Fakultesi, Biyoloji Bölümü,Teknikokullar, Beşevler-Ankara i prof. A. Marciniakiem z IP UAM);
2010: Jiyeh i Chhim, dwa stanowiska w Libanie (dr T. Waliszewski, Instytut Archeologii UW) analiza zabytków z muszli;
2010: Tel Arbid, Syria (prof. R. Koliński, IP UAM), ekspertyza zabytków z muszli;
2009-2010: Kichary Nowe stan. 1 (osada) (dr Hanna Kowalewska-Marszalek, IAE PAN), analiza materiałów malakologicznych ze śmietniska muszlowego. Cmentarzysko w Kicharach Nowych stan. 2 (dr Hanna Kowalewska-Marszałek, IAE PAN), analiza zabytków z muszli z grobów kultury mierzanowickiej;
2009: Stargard Szczeciński, (mgr M. Majewski, Muzeum w Stargardzie) analiza prób z archeologicznych badań ratunkowych przeprowadzonych na Rynku miejskim, w kwartale ograniczonym ulicami: Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Grodzkiej i (Władysława Łokietka) oraz w klasztorze augustianów-eremitów.
2009: Ekspertyza muszli przegrzebków św. Jakuba – średniowiecznych zabytków odkrytych na terenie Polski, (przy współpracy z Prof. A. Wyrwą, UAM i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy);
2008/2009: Tel Jezreel, Izrael, analiza szczątków malakologicznych w ramach projektu „Tel Jezreel Post-Excavation and Publication Project” (Dr Charlotte Whiting i Prof. Bill Finlayson z Council for British Research in the Lewant, Amman);
2008: Khirbet ed-Dabba, analiza zabytków z muszli w ramach projektu: „South Jordan Iron Age II Project” (Dr Charlotte Whiting, Council for British Research in the Levant);
2007: stanowiska z okresu późnego epipaleolitu i neolitu pre-ceramicznego południowego Lewantu: Urkan e-Rub IIa, Hayonim Cave, Eynan, Hilazon Tachtit Cave, Raqefet Cave, Gilgal oraz Ramat Harif (GVIII), studia inwentaryzacyjno-porządkowe muszli Scaphopoda (Dentalium) (współpraca z Dr D. E. Bar-Yosef Mayer, University of Haifa i z H.K. Mienisem, Department of Zoology Tel Aviv University, Izrael);
2006: Wadi Juheira i Khirbet Hammam (okres epipaleolitu i neolitu preceramicznego), analiza zabytków z muszli w ramach projektu: „Origins and development of agriculture” (Prof. J. Petersom, Marquette Univeristy, Milwaukee i Dr M. Neeley, Montana State University);
2006: El-Khawarij, Jordania, analiza materiałów malakologicznych w ramach projektu: “Wadi Rayyan Archaeological Project” (Dr Jaimie Lovell, Council for British Research in the Levant);
2005: Gebel Ramlah, Final Neolithic cemeteries, Egipt (Prof. M. Kobusiewicz, IAE PAN), analiza zabytków z muszli;
2004/2005: Tall Hujayrat al-Ghuzlan, Jordania, analiza zabytków z muszli w ramach projektu „Archaeological Survey and Excavation in the Yitim and Magass Area – Aqaba”, PD Dr. K. Schmidt Deutsches Archäologisches Institut, Berlin i L. Khalil, Department of Archaeology, Jordan University);

Udział w badaniach wykopaliskowych
2004: Tell Sabi Abyad, (Syria); wykopaliska prowadzone przez Prof. Dr P.M.M.G. Akkermansa z Netherlands National Museum of Antiquities i University of Leiden;
2004: Tall Hujayrat al-Ghuzlan, (Jordania); wykopaliska prowadzone przez PD Dr. K. Schmidt (Deutsches Archäologisches Institut, Berlin i L. Khalil z Department of Archaeology, Jordan University). Zabytki z muszli odkryte na stanowisku były przedmiotem mojej pracy magisterskiej.
2003, 2002, 2001: Poznań Ostrów Tumski, wykopaliska prowadzone przez Prof. H. Kocka-Krenz z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (łącznie 5 miesięczna praktyka wykopaliskowa).

Staże krajowe i zagraniczne
2013: (1 miesiąc) pobyt naukowy w Laboratory of Material Culture Studies, Faculty of Archaeology, Leiden University, Holandia. Przygotowanie projektu badawczego pt. "Ozdoby z muszli z okresu neolitu i wczesnego brązu na wybranych stanowiskach archeologicznych Niżu Polskiego".
2009: (3 miesiące) Pobyt naukowy w Leiden (Holandia). Prace laboratoryjne w Archaeological Center Archaeobotanical Laboratory, Leiden University (pod kierunkiem W.J. Kuijpera) i w Muzeum Historii Naturalnej „Naturalis” (pod kierunkiem dr T. Meijera) nad materiałem malakologicznym z rdzeni geologicznych ze stanowisk archeologicznych z terenu Polski.
09.2007 – 04. 2008: (7 miesięcy) Staż naukowy w Leiden (Holandia) związany ze studiami nad materiałem malakologicznym ze stanowisk archeologicznych z Polski i Holandii w Archaeological Center Archaeobotanical Laboratory, Leiden University pod kierunkiem W.J. Kuijpera.  Studia nad częścią materiału malakologicznego ze stanowiska Ksar Akil (Liban) w Muzeum Historii Naturalnej „Naturalis” w Leiden (pod kierunkiem dr F. Wesselinga i dr T. Meijera).
2007: (4 miesiące) Wstępne badania laboratoryjne materiałów malakologicznych ze stanowisk z okresu epipaleolitu i neolitu z terenu Izraela oraz studia materiałów w kolekcjach porównawczych muzeów zoologii Tel Aviv University i Hebrew University of Jerusalem, pod kierunek H.K. Mienisa i Prof. J. Hellera.
2007: (3 tygodnie) Pobyt naukowy w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu w ramach stypendium „Synthesys: the European Union-funded Integrated Infrastructure Initiative grant”. Tytuł zrealizowanego projektu: “The taxonomy of the Dentaliidae family and its use in prehistoric sites of the Southern Levant”, pod kierunkiem dr hab. M. Harzhausera (Department of Geology, NHMV);
2006: (2 tygodnie) Pobyt naukowy w Laboratorium Archeozoologicznym, University of Groningen, Holandia (Dr Wietske Prummel). Zrealizowany projekt: „Oysters consumption in 17th and 18th  century Europe”;
2006: (3 tygodnie) Pobyt naukowy w Ammanie, (Jordania), Council for British Research in the Levant w ramach projektu “Wadi Rayyan Archaeological Project” (Dr Jaimie Lovell);
2006: (3 tygodnie) Staż naukowy w Izraelu, Haifa University Institute of Archaeology (Dr. D.E Bar-Yosef Mayer) i Institute of Maritime Civilisation (Prof. Michal Artzy). W trakcie pobytu wygłosiłam wykład pt. “Shell artifacts from Tall Hujayrat al-Ghuzlan”.
2004/2005: (łącznie 3 tygodnie) Staż w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, studia nad malakofauną Polski pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Wiktora.

Udział w konferencjach i sesjach naukowych
2013: 11th ASWA: international meeting of the Working Group called Archaeozoology of Southwestern Asia and Adjacent Areas of the International Council for Archaeozoology (University of Haifa, Israel, 23 - 28.06.2013). Zaprezentowany referat: "Social and Economic Significance of Dentalium Shells for Hunter-Gatherers in the Southern Levant".
2012: 8thICAANE International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (30.04 – 4.05. 2012 Warszawa). Wspólnie z dr D.E. Bar-Yosef Mayer zaprezentowany plakat: ”Scaphopod beads from the Natufian layers of Hayonim Cave”.
2011: XXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne (Malacological Seminar), Toruń – Tleń, 6-8 kwietnia 2011. Presented poster: „Ozdoby z muszli z grobu kultury mierzanowickiej (początek II tys. p.n.e.) w Kicharach Nowych”
2011: Polish-German Symposium „Man and environment in the preindustrial era on both sides of the Odra River”. Poznań – Ostrów Lednicki, 26-28th may, 2011. Poster with dr Sz. Konwerski: „The Study of Archaeoentomological Samples from Poznań – Ostrów Tumski Site”.
2010: Udział w konferencji międzynarodowej: 11th Conference of International Council for Archaeozoology (ICAZ), (w Paryżu). Zaprezentowany plakat: „Scaphopod Shells in the Natufian Culture”.
2010: Udział w „Sesji dla upamiętnienia dokonań prof. Jarosława Urbańskiego” (organizowanej przez Wydział Biologii UAM). W sesji referatowej „Malakologia w geologii, archeologii, kulturze i dydaktyce” wygłosiłam referat zamawiany pt. „Muszle Scaphopoda w kulturze natufijskiej”.
2009: Udział w konferencji międzynarodowej “Natufian Culture in the Levant II” (w Paryżu). Wygłoszony referat: „Scaphopod Shells in the Natufian Culture”.
2008: Udział w III Sympozjum Archeologii Środowiskowej “Archaeozoological research in Poland and Middle-East Europe, Data – methods – interpretations”, Katowice – Koszęcin. Wygłoszony referat: “Śmietniska muszlowe na terenie Polski”.
2007: Udział w konferencji Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej pt. “Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology” (Muzeum Archeologiczne, Poznań). Zaprezentowany plakat pt. “Delicacies from the West. The analysis of the 18th century oyster deposit found at the Granary Island, Gdansk”.
2006: Udział w XXII Konferencji Stowarzyszenia Malakologów Polskich (Kielce). Wygłoszony komunikat: “Analiza malakologiczna w archeologii”.

Działalność popularnonaukowa
2015: Udział w XVIII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki Oddział PAN w Poznaniu (14-16 kwietnia, 2015r.) Przygotowana prezentacja: „Badania Archeomalakologiczne”.
2015: Udział w Nocy Muzeów w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu (16.05.2015r.) „Noc z Detektywami”, przedstawiona prezentacja: „Odkrywanie tajemnic muszli – badania malakologiczne w archeologii”, pokaz materiałów, najważniejszych znalezisk z muszli będących na wystawie w Muzeum, popularyzacja badań archeomalakologicznych. 
2015: Udział w Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, „Rzeki i ludzie” (6-7. 06. 2015r.). Przygotowana prezentacja: „Mięczaki i ich muszle w przeszłości – badania malakologiczne w archeologii”.
2012: Prezentacja materiałów archeomalakologiczncyh w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w trakcie "Weekendu z Archeologią".
2010-2011: prowadzenie konwersatorium fakultatywnego (30 godzin) z “Archeomalakologii” dla studentów Instytutu Prahistorii UAM;
2008: Udział w “Nocy muzeów” zatytułowanej „Archeologia i środowisko” zorganizowanej przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w trakcie Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Przygotowana prezentacja pt. „Muszle mięczaków w polskich badaniach archeologicznych”.

Bibliografia


Lovell J.L. and Thomas D.C. Meadows J. Miller H. Wesselingh K. Kurzawska A. McRae I. K. Elias C. Obeidat E. Abu Shmeis A. Weeks L. 2007. The third preliminary report of the Wadi Rayyan Archaeological Project: the second season of excavations at el Khawarij. Annual of the Department of Antiquities of Jordan 51, 1-27.

Nadel D. and Lengyel G. Bocquentin F. Tsatskin A. Rosenberg D. Yeshurun R. Bar-Oz G. Bar-Yosef Mayer D.E. Beeri R. Conyers L. Filin S. Hershkovitz I. Kurzawska A. Weissbrod L. 2008. The Late Natufian at Raqefet Cave: The 2006 Excavation Season. Journal of the Israel Prehistoric Society 38, 59-131.

Kurzawska A. and Kowalewska-Marszałek H. 2010. Shell ornaments from the Early Bronze Age burial at Kichary Nowe, Poland. In C. Bakels K. Fennema W. Out and C. Vermeeren (eds.), Of Plants and Snails, a collection of papers presented to Wim Kuijper in gratitude for forty years of teaching and identifying. Leiden, 155-165.

Kurzawska A. 2010. The Mollusc Shells. In M. Kobusiewicz J. Kabaciński F. Wendorf and R. Schild (eds.), Gebel Ramlah, Final Neolithic Cemeteries from the Egyptian Western Desert. Poznań, 227-238.

Peterson J. Neeley M. Hill B. Jones J. Crawford P. Kurzawska A. Sullivan N. Wasse A. and White Ch. 2010. The origins and development of agriculture in the Waadi Al-Hasa Region: 2006 test excavations at Khirbat al-Hammam (WHS 149), TBAS 102, and TBAS 212. Annual of the Department of Antiquities of Jordan 54, 387-412.

Kurzawska A. 2011. Analiza malakologiczna rdzenia L-33/2 ze stanowiska nr 42 w Lubrzy. In J. Kabaciński and I. Sobkowiak-Tabaka (eds.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, Tom 3, Poznań, 281-292.

Kurzawska A. 2012. Muszle mięczaków (Lutol Mokry stan. 36, gm. Trzciel). In J. Czebreszuk M. Kara B. Kirschke Z. Seroczyński I. Sobkowiak-Tabaka U. Narożna-Szamałek K. Szamałek M. Szmyt and K. Zamelska-Monczak K. 2012. Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe, średniowieczne i nowożytne w Lutolu Mokrym. Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych (dawn. Oddział w Poznaniu) Tom 4, Poznań, 369-379.

Jakubowski G. and Kurzawska A. 2012. Ekspertyza ośródka jurajskiego małża PHOLADOMYA ze stanowiska nr 20 w Górzycy. In K. Socha and J. Sójkowska-Socha (eds.), Grób z birytualnego cmentarzyska ludności kultury wielbarskiej w Górzycy, stan. 20, pow. słubicki, woj. Lubuskie. Archeologia Środkowego Nadodrza 9, 119-120.

Kurzawska A. 2012. Szczątki malakologiczne. In Silska P. (ed.), Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968. Poznań, 225-228.

Kurzawska A. Bar-Yosef Mayer D.E. and Mienis H.K. 2013. Scaphopod shells in the Natufian Culture. In O. Bar-Yosef and F. Valla (eds.), Natufian Foragers in the Levant Terminal Pleistocene Social Changes in Western Asia. Ann Arbour Monographs in Prehistory (USA), 611-621.

Kurzawska A. 2013. Muszle porcelanek w skarbie ozdób z Podbieli (pow. otwocki). Fontes Archaeologici Posnanienses, Annales Musei Archaeologici Posnaniensis, 49, 213-221.

Kurzawska, A. and Rutkowska G. 2013. Ostrea edulis w świetle polskich źródeł archeozoologicznych i pisanych do XIX wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 61(1), 43-62.

Kurzawska A. 2013. Analiza muszli mięczaków ze stanowiska Poznań, Ostrów Tumski ul. Posadzego 5. In H. Kóćka-Krenz (ed.), Poznań we wczesnym średniowieczu, 8, .

Kurzawska A. 2015. Badania malakologiczne w archeologii. In A. Hyrchała and B. Bartecki (eds.), Wojownik i księżniczka. Archeologia – Medycyna Sądowa – Sztuka. Hrubieszów,

Kurzawska A. and Kara M. 2015. The contribution of mollusc shells to the reconstruction of environment at the Early Medieval stronghold of Pszczew (Poland). Quaternary International 390, 126-132.

Kurzawska A. and Jakubowski G. 2016. Analiza muszli mięczaków. In H. Kowalewska-Marszałek (ed.), Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie: neolityczna osada obronna i jej zaplecze osadnicze. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa.