Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon kontaktowy; 667198999

2   Wykształcenie:

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1993-1998
specjalizacja, tytuł pracy magisterskiej, promotor; Sydonia von Borcke na tle procesów o  czary na Pomorzu Zachodnim w XVI i XVII w." dr.hab. Wojciech Łysiak
 
tytuł  pracy doktorskiej, promotor, rok; "Zmiana i trwanie tożsamości etnicznej na przykładzie poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego w okresie XVIII-XX w. Przypadek Bajerleinów i Dittrichów", promotor: prof. dr hab. Maria Paradowska.

 
Języki obce

j. niemiecki - znajomość biegła

 
3   Praca badawcza:

Obszary zainteresowań zawodowych:

Migracje na obszarze Polski i Europy, różne grupy migrantów (uchodźcy, repatrianci, transmigranci, itd.) i ich specyfika, problemy adaptacji, akulturacji, asymilacji, integracji, enkulturacji cudzoziemców, polityka etniczna w Polsce i innych krajach UE, konflikty etniczne.  

Niemcy w Wielkopolsce dawniej i dziś, proces formowania się narodu niemieckiego, relacje polsko-niemieckie w życiu codziennym w XVIII-XXI w., procesy integracyjne osadników z terenu Niemiec na przestrzeni dziejów, migracje Polaków do Niemiec, współczesne zjawisko transnacjonalizmu
 
Bambrzy, rekonstrukcja historii, przyczyny i przebieg asymilacji, akulturacja, współcześni potomkowie osadników z Bambergu, tożsamość członków grupy.


Zakończone projekty badawcze:

" Współczesność i przeszłość potomków osadników z Bambergu",
lata realizacji projektu; 2003-2006
funkcja w zespole projektowym; wykonawca
jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące; IAEPAN
kierownik projektu; prof. dr hab. Maria Paradowska
opis projektu; W ramach grantu przeprowadzone zostały wywiady z Bambrami, dotyczące historii i tożsamości ich przodków i żyjących współcześnie członków rodzin. Przeprowadzono prace archiwalne w Polsce i w Niemczech w wyniku których zebrane zostały unikalne materiały związane z osadnikami bamberskimi. Sporządzono liczne drzewa genealogiczne.

publikacje dotyczące projektu;
2003
Problemy tożsamości w niemieckiej rodzinie Wargin, [w:] Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne, Warszawa, s.233-253.

The Bayerlein Family of Bamberg and the Bajerlein Family of Poznań. Different Destinies of Two Families of Common Ancestry, „Ethnologia Polona",vol. 24, s. 53-75.


„Kiedy Poznań był niemiecki".  Życie codzienne w Poznaniu na przełomie XIX i XX w. z perspektywy niemieckiej rodziny Dittrichów, „Etnografia Polska", T. XLVII, z. 1-2, str. 149-169.
 
2004         
The Role of the Bambers in the Economic and Cultural Life of Poznań in the 18th Trough the 20th Centuries, „Ethnologia Polona", vol. 25, s.43-65

2005
Problemy adaptacji Bambrów poznańskich w XVIII w., w świetle materiałów archiwalnych, "Lud", t/LXXXIX, s.205-225.

2007
German Settlers In the Villages of Great Poland In the 16th and 17th Century, „Ethnologia Polona", vol. 26, s. 87-107.


Obecnie realizowane projekty badawcze:
 
„Transnarodowość w kontekście polsko-niemieckim. Niemcy w Poznaniu i Polacy w Berlinie".
rok rozpoczęcia projektu; 2009
planowana data zakończenia projektu; 2012
funkcja w zespole; kierownik
jednostki biorące udział w projekcie; IAEPAN
kierownik projektu; A. Szczepaniak-Kroll
jednostka organizująca; IAEPAN
opis projektu: W ramach projektu przeprowadzono kilkadziesiąt wywiadów z Polakami Niemcami uważanymi za tzw. transmkigrantów. Dało to możliwość porównania tego rodzaju środowisk w dwóch różnych krajach. Przebadane zostały procesy adaptacji wzajemnego postrzegania, rewizji stereotypów, style życia transmigrantów. 

publikacje (i linki) dotyczące projektu:

2009 Transnacjonalizm w kontekście polskim na przykładzie środowiska niemieckich     biznesmenów w Poznaniu, „Etnografia Polska",  t. LIII, z. 1-2, s. 91-112
2010 „Adaptacja niemieckich trans migrantów w Poznaniu, "Etnografia Polska", t. IV, z.1-2, PL ISSN 0071-1861, s.131-153


Praktyka terenowa:

Ważniejsze badania / projekty badawcze:

-           od 2009 kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Transnarodowość w kontekście polsko-niemieckim. Niemcy w Poznaniu i Polacy w Berlinie".

-           2003-2006 wykonawca grantu KBN 2 HO1H03524, " Współczesność i przeszłość potomków osadników z Bambergu", pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Paradowskiej.

-           2000-2005 badania do pracy doktorskiej w Niemczech na podstawie umowy dwustronnej o współpracy naukowej pomiędzy IAiE PAN i Otto-Friedrich-Universität w Bambergu.

-           1998 r.  stypendium naukowe w Wiedniu ( projekt „Tempus"), badania do pracy magisterskiej nad procesami czarownic na obszarze Europy.
 
-           W czasie studiów badania terenowe do tematów: „Stereotyp Żyda w wśród mieszkańców miasteczek Chocz i Pyzdry" i „Alternatywna młodzież w małych miasteczkach na przykładzie Miłosławia" a także wywiady do własnej pracy licencjackiej w Poznaniu i w Siedleczku.
 

4  Kariera zawodowa:
Zatrudnienie:

od 2008 r. adiunkt w Pracowni Etnologii IAE PAN, oddział w Poznaniu.
1999-2008 asystentka w Pracowni Etnologii IAE PAN, oddział w Poznaniu.


5   Stypendia:
  
1998 r.  stypendium naukowe w Wiedniu ( projekt „Tempus"), badania do pracy magisterskiej nad procesami czarownic na obszarze Europy.

6   Dydaktyka:

Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 2010-2011 i 2011-2012

„Etnologia Europy" dla I i II roku
Konwersatorium: „Antropologia wybranych obszarów kulturowych"
Laboratorium: „Cudzoziemcy w Toruniu"

Wyk. Monograficzne; „Mniejszości etniczne i narodowe w Toruniu"
„Obcy-nieobcy w polskim krajobrazie kulturowym"
Wokół problemów kulturowych współczesnej Europy
 

8   Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:
 

od 2009 r. członek Centrum Badań nad Migracjami (kierownik CBM: prof. dr hab. Michał Buchowski)

 
9   Organizacja i popularyzacja nauki:
 
Uczestnictwo w sesjach naukowych:

-           2011 r. uczestnictwo w konferencji „Granice i pogranicza - państw, kultur, dyscyplin, dyskursów...". Zorganizowanej przez Sekcję Antropologii Społecznej Polskiego  Towarzystwa  Socjologicznego, Współorganizatorzy: Katowicki Oddział PTS, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu referat pt "Europa bez granic - Polacy w Berlinie".  

-           2011 r. uczestnictwo w konferencji „Krajobraz kulturowy wolnej Polski. idee. zjawiska, dyskurs po 1989 r.", zorganizowanej przez Katedrę Etnologii i Antropologiii Kulturowej UMK w Toruniu, referat pt. „Europa bez granic - Niemcy w Poznaniu".

-           2010 r. uczestnictwo w międzynarodowej konferencji: „Polsko-Niemieckie doświadczenia migracyjne. Przeszłość i teraźniejszość", zorganizowanej przez: Komitet badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium PAN, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, Instytut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück, referat pt. „Wykształceni       polscy transmigranci w Berlinie: adaptacja, style życia, tożsamość".

-           2010 r.
uczestnictwo w konferencji pt. „Projekt Poznań",  zorganizowanej przez IEiAK UAM,  referat: „Transmigranci w Poznaniu na przykładzie niemieckich biznesmenów".


-           2009 r. współorganizacja konferencji w Będlewie k. Poznania  pt. „Antropologia polityki i polityka w antropologii",  referat: „Polacy a polityka w świetle spostrzeżeń poznańskich Niemców- transnationals".

-        2008 r. współorganizacja  konferencji w Będlewie k. Poznania  pt. „Komunikacja i dialog kultur", referat Tożsamość poznańskich Bambrów dawniej i dziś. O dialogu kultur".

-        2007 r. uczestnictwo w konferencji  t. „Oblicza tożsamości", zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, referat: „Tożsamość Bambrów poznańskich w perspektywie etnohistorycznej".

-      uczestnictwo w 8 konferencjach poświeconych problematyce procesów o czary w XVI-XVIII w.: w Dygowie, Bytowie, Klukach, Sławnie oraz dwukrotnie w Trzebiatowie i Gołuchowie (współorganizowanych m.in. przez UAM w Poznaniu, Uniwersytet w Szczecinie, Akademię Pedagogiczną w Słupsku, Muzeum Pomorsko-Kaszubskie w Klukach).
 
Popularyzacja wiedzy:
 
- odczyty (w Bambergu i Poznaniu), dotyczące emigracji z Bambergu i okolic do Wielkopolski
- listopad 2000 r. - prelekcja pt. „Posener Bamberger. Geschichte und Gegenwart" z okazji otwarcia wystawy „Poskarten erzählen Geschichte" w Bambergu w Niemczech.
- maj 2002 r - wykład  „Bajerleinowie - Bambrzy z Winiar"na zebraniu Towarzystwa Bambrów Poznańskich.
- kwiecień 2011 wywiad dla rozgłośni niemieckiego radia ZDF nt. historii i kultury poznańskich Bambrów


Bibliografia

1999
 
1999 Wizerunek Sydonii von Borcke w kulturze dawnych Pomorzan, [w:] V Konferencja Słowińsko-Kaszubska. Materiały z konferencji, W. Łysiak. (red.), Poznań, s. 29-35.

2000

2000 Report from a Scientific Visit to Bamberg, “Ethnologia Polona”, vol.21, s.131-136. 2000 Humanistyka a ekologia [w:] Las w kulturze polskiej, W. Łysiak (red.), Poznań, s.431-439.

2000 Trzebiatowski proces i egzekucja czarownicy Dorothe Schwarz, [w:] Trzebiatów. Historia i kultura. Poznań, s.77-85. 2001 2001 The Koller Family of Poznań, “Ethnologia Polona”, vol.22, s.117-131.

2001

2001 Siły nieczyste w dawnym folklorze okolic Trzebiatowa, [w:] Trzebiatów. Historia i kultura, t.I, Poznań, s.163-171. 2001 Procesy o czary w Sławnie i okolicach w XVI-XVIII wieku, [w:] Sławno i ziemia sławieńska. Historia i Kultura, t.II, Sławno, s.79-84

2001 Wizerunek czarownicy w dawnym Księstwie Pomorskim [w:] Życie dawnych Pomorzan, t.I, Bytów – Poznań, s.117-125. 2001 Sabat w kulturze ludowej Pomorza, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio- Kaszubskiego w Bytowie”, nr. 3, s.7-15.

2002

2002 Bamberska rodzina Bajerleinów – jej wkład w historię i kulturę Poznania, „Etnografia Polska”, t. XLVI, z.1-2., s.163-180. 2002 The Problem of Emigration from Bamberg to Poland, Russia, and Hungary in the 18th Century, „Ethnologia Polona”, vol. 23, s.85-112.

2002 Las miejscem działań czarownic, [w:]. Las w kulturze polskiej, t. II, W. Łysiak (red.), Poznań, s. 623-629.

2002 Procesy o czary w Sławnie i okolicach w XVI-XVIII w., [w:] Sławno i Ziemia Sławieńska. Historia i Kultura, W. Łysiak (red.), Poznań, s.79-84.

2002 Pomorskie księgi czarów i zaklęcia czarownic, [w:] Dzieje wsi pomorskiej (I Międzynarodowa Konferencja Naukowa), Dygowo-Szczecin, s.57-65.

2003

2003 Problemy tożsamości w niemieckiej rodzinie Wargin, [w:] Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne, Warszawa, s.233-253.

2003 The Bayerlein Family of Bamberg and the Bajerlein Family of Poznań. Different Destinies of Two Families of Common Ancestry, „Ethnologia Polona”,vol. 24, s. 53-75.

2003 „Kiedy Poznań był niemiecki”. Życie codzienne w Poznaniu na przełomie XIX i XX w. z perspektywy niemieckiej rodziny Dittrichów, „Etnografia Polska”, T. XLVII, z. 1-2, str. 149-169.

2003 Postać czarownicy w prasie i literaturze pomorskiej początku XIX w., [w:] Dzieje wsi pomorskiej (II Międzynarodowa Konferencja Naukowa), Dygowo-Szczecin, s.111-121.

2004

2004 The Role of the Bambers in the Economic and Cultural Life of Poznań in the 18th Trough the 20th Centuries, „Ethnologia Polona”, vol. 25, s.43-65

2005

2005 Problemy adaptacji Bambrów poznańskich w XVIII w., w świetle materiałów archiwalnych, “Lud”, t/LXXXIX, s.205-225.

2007

2007 German Settlers In the Villages of Great Poland In the 16th and 17th Century, „Ethnologia Polona”, vol. 26, s. 87-107.

2008

2008 Obrona pracy doktorskiej pt. „Trwanie i zmiana tożsamości etnicznej i narodowej poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego w wiekach XVIII-XX. Przypadek Bajerleinów i Dittrichów”, Promotor: prof. dr hab. Maria Paradowska.

2009


2009 Transnacjonalizm w kontekście polskim na przykładzie środowiska niemieckich     biznesmenów w Poznaniu, „Etnografia Polska",  t. LIII, z. 1-2, s. 91-112

2010

2010    Książka: „Tożsamość poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego. Losy Bajerleinów i Dittrichów". Wyd. Poznańskie, ISBN 978-83-7177-769-1

2010    „Adaptacja niemieckich transmigrantów w Poznaniu, "Etnografia Polska", t. IV,
z.1-2, PL ISSN 0071-1861, s.131-153
 

2011
w druku:
„Niemieccy transmigranci w Poznaniu - specyficzny przedmiot etnologicznego
poznania", do: „Ethnologia Polona"

Wykształceni polscy transmigranci w Berlinie: adaptacja, style życia, tożsamość", artykuł w zbiorowej książce  wyd. Peter Lang Verlag, Niemcy