Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


telefon kontaktowy: 61 8 279 703

 
2   Wykształcenie:


uczelnia i lata studiów; Studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1996-2001

specjalizacja, tytuł pracy magisterskiej, promotor; Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Kośko w Instytucie Prahistorii UAM, pt. „Osady kultur neolitycznych i wczesnobrązowych w Mirkowicach, woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, stanowisko 33"

tytuł  pracy doktorskiej, promotor, rok; Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii uzyskany w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w 2008 roku na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Kobusiewicza, pt.  „Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry
 

Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu w zakresie geologii w latach 2008-2010; praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr W. Włodarskiego „Analiza paleośrodowiskowa stanowiska archeologicznego nr 7 w Krzyżu Wielkopolskim z wykorzystaniem narzędzi GIS"
 


Języki obce
 
Język angielski - zaawansowany
Język niemiecki -średnio zaawansowany
Język francuski - podstawowy


3   Praca badawcza:

Obszary zainteresowań zawodowych:
 
Schyłkowy paleolit Niżu Północnoeuropejskiego, osadnictwo kultury Ertebølle

 
Zakończone projekty badawcze:


Nr projektu badawczego : 1 H01H 013 29
Tytuł: Kultura Ertebølle na Pomorzu Środkowym - chronologia, osadnictwo i relacje z kulturami wczesnego i środkowego neolitu Niżu Polskiego

Kierownik projektu: dr J. Kabaciński

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Miejsce realizacji: IAE PAN, Oddział Poznań w latach 2005-2008
Realizowane zadanie:  Analiza technologiczno-typologiczno-funkcjonalna materiałów krzemiennych ze stanowiska kultury Ertebølle nr 9 w Dąbkach i z innych stanowisk regionu
Charakter udziału: współwykonawca zadania (analiza technologiczno-typologiczna materiałów krzemiennych)
 
Publikacje:
2008    Sobkowiak-Tabaka I., Wytwórczość krzemienna społeczności typu Ertebølle ze stanowiska nr 9 w Dąbkach, [w:] J. Kabaciński, Kultura Ertebølle na Pomorzu Środkowym - charakterystyka, osadnictwo i relacje z kulturami wczesnego i środkowego neolitu Niżu Polskiego, Poznań: 31-74 (maszynopis opracowania przekazany do MNiSW).
 
2008a  Sobkowiak-Tabaka I., Krzemienieniarstwo społeczności późnomezolitycznych i neolitycznych ze stanowiska nr 10 w Dąbkach, [w:] J. Kabaciński, Kultura Ertebølle na Pomorzu Środkowym - charakterystyka, osadnictwo i relacje z kulturami wczesnego i środkowego neolitu Niżu Polskiego, Poznań: 76-84 (maszynopis opracowania przekazany do MNiSW).
 
2011    Sobkowiak-Tabaka I., Późnomezolityczne i wczesnoneolityczne osadnictwo na stanowisku nr 9 w Dabkach w świetle wytwórczości krzemieniarskiej, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.) XVII Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk: 23-48.


Obecnie realizowane projekty badawcze:

 
I.Nr projektu badawczego: 17001406/2009

Tytuł: Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu

Kierownik projektu: Prof. dr hab. M. Kobusiewicz

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miejsce realizacji: IAE PAN w latach 2009-2012
Realizowane zadanie: Badania rozpoznawcze w rejonie stanowiska kultury hamburskiej w Myszęcinie.

Charakter udziału: wykonawca zadania (badania powierzchniowe, sondażowe i wykopaliskowe na stanowiskach późnopaleolitycznych w rejonie Myszęcina, analiza technologiczno-typologiczna i surowcowa materiałów krzemiennych)
 
Opis zadania: Na odkrytym w 2005 roku w trakcie ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych wzdłuż planowanej autostrady A2 stanowisku nr 19 w Myszęcinie zarejestrowano w obrębie kilkunastu krzemienic ponad 11 tys. wytworów krzemiennych związanych z osadnictwem kultury hamburskiej. Badania te, o przestrzennie ograniczonym

zakresie, nie dostarczyły żadnych sekwencji stratygraficznych zawierających osady biogeniczne, stanowiących podstawę bezwzględnego datowania wieku osadnictwa, czy umożliwiających odtworzenie ówczesnych warunków klimatycznych.

Z drugiej strony lokalizacja stanowiska - na krawędzi i stoku rozległej doliny zasypanego dziś w większości cieku wodnego, obecność w obrębie tej doliny w bezpośredniej bliskości stanowiska zagłębień bezodpływowych oraz zabagnień to niezwykły potencjał dla odkrycia nie tylko kolejnych stanowisk archeologicznych związanych z osadnictwem hamburskim lecz także osadów organicznych i mineralnych wieku późnoplejstoceńskiego, związanych chronologicznie z osadnictwem.

 

II. Nr projektu badawczego: 2011/01/D/HS3/04134

Tytuł: Późnoglacjalne społeczności łowiecko-zbierackie Pojezierza Lubuskiego. Chronologia, systematyka, podstawy utrzymania.

Kierownik projektu: dr I. Sobkowiak-Tabaka

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Miejsce realizacji: IAE PAN w latach 2011-2014

Opis projektu: Projekt dotyczy studiów nad osadnictwem społeczności późnopaleolitycznych na Pojezierzu Lubuskim, a w szczególności chronologii i systematyki społeczności Federmesser, słabo rozpoznanych na Niżu Polski. Wyniki badań archeologicznych w zestawieniu z wieloaspektowymi badaniami z dziedziny nauk biologicznych i fizyko-chemicznych pozwolą na stworzenie stanowiska wzorcowego dla całego regionu, stanowiącego punkt odniesienia nie tylko w studiach z dziedziny nauk humanistycznych, ale także ścisłych badających regionalne zróżnicowanie przemian paleośrodowiska, procesów deglacjacji Niżu Polskiego czy odziaływania zjawisk globalnych w kontekście mikroregionalnym.


III. Nr projektu badawczego: BNC Proposal Nr. BRR 298

Tytuł: Origin and distribution of obsidian in Poland

Kierownik projektu: dr I. Sobkowiak-Tabaka

Źródło finansowania: Unia Europejska w ramach FP7 Capacities Specific Programme "Research Infrastructures" - Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration (CHARISMA)

Miejsce realizacji: IAE PAN w latach 2011-2012
Opis projektu: Artefakty wykonane z obsydianu, odkrywane głównie w inwentarzach  paleolitycznych i neolitycznych  na terenie Polski sugerują istnienie intensywnych kontaktów i powiązań ze społecznościami szeroko rozumianej strefy karpackiej. Analizy składu chemicznego obsydianów pozwolą na precyzyjne określenie wychodni tego surowca (Węgry?, Słowacja?, Ukraina?), rozpoznanie preferencji w eksploatowaniu określonych zasobów, sieci dystrybucji oraz wymiany w różnych okresach pradziejów oraz w konsekwencji powiększy bazę źródłową obsydianów karpackich. Badanie składu chemicznego zabytków wykonane zostanie nieinwazyjną metodą PGAA (Prompt Gamma Activation Analysis) w KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics and RISSPO-HAS w Budapeszcie.


Praktyka terenowa:

Badania wykopaliskowe

Od 2008 roku koordynuję ratownicze badania archeologiczne na trasach autostrad A1, A2 i dróg ekspresowych S3, S5 oraz obwodnic.

Stanowisko Instytucja prowadząca badania Termin prowadzonych badań Kierownik badań
Komorniki, stan. 39 (AUT 156), gm. loco, woj. wielkopolskie Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne 24.05-31.07.2001
Dr Jacek Kabaciński
 
Mirkowice, stan. 33, gm. Mieścisko, woj. wielkopolskie Instytut Archeologii
  i Etnologii PAN  Oddział w Poznaniu
01.08-31.08.2001
08.07-22.07.2005

Dr Jacek Kabaciński
Komorniki, stan. 42, gm. loco Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne 04.05-31-7.2002
03.09-30.11.2002

Dr Jacek Kabaciński
Krzyż, stan. 7, gm. loco, woj. wielkopolskie Instytut Archeologii
i Etnologii PAN,
Oddział w Poznaniu
01.08-13.08.2005
19.08-26.08.2006

Dr Jacek Kabaciński
Dąbki, stan. 9 i 10, gm. Darłowo, pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie Instytut Archeologii
  i Etnologii PAN  Oddział w Poznaniu
03.09-23.09.2004
06.09.-28.09.2005
12.09.-29.09.2006
10.09-29-09.2006


Dr Jacek Kabaciński
Saleux, stan. 234 Conseil General de la Somme 01.08.-31.08.2002 Dr Jean -Pierre Fagnart
Tarnowa, stan. A, gm. Pyzdry, pow. słupecki Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Oddział w Poznaniu
03-08. 08. 2009
Dr Iwona Sobkowiak-Tabaka
Wilenko, stan. 13, gm. Szczaniec, pow. świebodziński Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Oddział w Poznaniu
02. 08-13. 08. 2010
Dr Iwona Sobkowiak-Tabaka
Wilenko, stan. 16, gm. Szczaniec, pow. świebodziński Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Oddział w Poznaniu
16. 08 - 27. 08. 2010 Dr Iwona Sobkowiak-Tabaka
Panowice, stan. 4, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Oddział w Poznaniu
16. 08 - 27. 08. 2011
Dr Iwona Sobkowiak-Tabaka


 
4  Kariera zawodowa:

 
Od stycznia 2000 r. jestem zatrudniona w  Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, na stanowisku adiunkta (od 2008 r.)
 
Od kwietnia 2008 r.  pełnię funkcję kierownika Zespołu Archeologicznych Badań  Ratowniczych przy Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN

 
5   Stypendia:


Czechy, Archeologický ústav AVČR Brno, studia nad materiałami paleolitycznymi ze stanowisk:  Jaskinia Barová (warstwa 12, 11, 10), Pekarná (warstwa „i", „gh"), Kolibký, Tišnov - Dřinová, Třebice, Sady, Bučovice oraz Jaskini Kůlna (warstwy 5-6, 4 i 3);
15. -26. 11. 2004  (wymiana naukowa pomiędzy IAE PAN a AVČR).

Dania, Muzeum Narodowe w Kopenhadze,  Uniwersytet w Kopenhadze, Muzeum w Haderslev, Stypendium  "The Kazimierz Salewicz Foundation", studia nad materiałami krzemiennymi kultury hamburskiej,  Federmesser i Bromme, 08.05-22.05.2010.
 

7   Działalność redakcyjna i edytorska:

redakcja prac zbiorowych i czasopism (tytuły, lata)
 
2004    Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (red.), Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych, Poznań, pp. 151.
 
2009    Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty (Late Palaeolithic and Mesolithic Settlement in the Middle Warta River Basin), Poznań, pp. 527.
 
2010    Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, Poznań, pp. 102.

2011    Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań, pp. 918.

 

8   Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:

 
Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne - członek komisji rewizyjnej

Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM

Stowarzyszenie Archeologów Środowiskowych

Komisja Archeologiczna, Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk9   Organizacja i popularyzacja nauki:

 
Współorganizowałam następujące konferencje:
 

Organizatorzy Tytuł konferencji Czas Miejsce obrad
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu,

 
Final Palaeolithic of the Great European Plain. New Ideas and Discoveries". 5-8 .06.2003 Ośrodek PAN w Poznaniu
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu,

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu,

Instytut Prahistorii UAM
II Warsztaty Krzemieniarskie SKAM pt. „Trop i funkcja" 21 - 23. 06. 2010 r. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu


 

Wybrane referaty wygłoszone na konferencjach w kraju

  

Organizatorzy Tytuł konferencji Czas Miejsce obrad Nazwisko referenta,

tytuł referatu
Oddział Poznański Stowarzyszenia Archeologów Polskich, Muzeum Okręgowe w Pile, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu, Fundacja Badań Archeologicznych w Pile „Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych" 9-30. 11. 2005 r. Piła Osadnictwo mezolityczne na stanowisku nr 7 w Krzyżu

 
Komitetet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN Osadnictwo paleolityczne i mezolityczne w świetle badań autostradowych i innych wielkich inwestycji w Polsce.

 
22. 01. 2009 IAE PAN, Warszawa Iwona Sobkowiak-Tabaka, Jacek Kabaciński Szerokopłaszczyznowe badania osadnictwa paleolitycznego i mezolitycznego w Wielkopolsce
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Badania archeologiczne na trasach inwestycji drogowych - wyzwania i osiągnięcia 05-07. 03. 2009 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Iwona Sobkowiak-Tabaka, Jacek Kabaciński Cmentarzysko wczesnośredniowiecznej elity ruskiej w Bodzi

 
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich i Komisja Archeologicznej PAN. - 07.05. 2009 r. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu Cmentarzysko wczesnośredniowiecznej elity ruskiej w Bodzi. Informacje wstępne.
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego XVI Śląskie Spotkania Archeologiczne. Śląsk i sąsiedzi od pradziejów do nowożytności 27-28. 05. 2009 r. Karłów I. Sobkowiak-Tabaka, J. Kabaciński, Nowe dane do późnoglacjalnego osadnictwa na ziemi lubuskiej
7. Posiedzenie plenarne VI kadencji Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN

 
- 27.11.2009 IAE PAN w Warszawie Badania nad neolitem na Kujawach w świetle autostradowych badań archeologicznych
Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM, Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie 27-30. 10. 2009 r. Małkocin I. Sobkowiak-Tabaka, J. Kabaciński, Wytwórczość krzemieniarska na stanowisku nr 9 w Dąbkach, a zespoły społeczności mezolitycznych i neolitycznych Pomorza.

 

 
Kujawsko-Pomorski Konserwatora Zabytków, Instytut Archeologii UMK w Toruniu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Konferencja Sprawozdawcza 08-09. 10. 2009r. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Od długiego domu najstarszych rolników" po okres nowożytny - archeologiczne badania ratownicze Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego IAE PAN, Oddział w Poznaniu na trasie autostrady A1.
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu,

Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne,

Komisja Archeologiczna przy Oddziale PAN w Poznaniu,

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu

 
XIX Konferencja Sprawozdawcza

„Badania Archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej"
15 - 16. 04. 2010 r. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 1.       I. Sobkowiak-Tabaka, Jacek Kabaciński, „Badania Instytutu Archeologii i Etnologii PAN nad osadnictwem neolitycznym na Kujawach

2.        

3.       J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka," Schyłkowy paleolit Pojezierza Łagowskiego w świetle badań autostradowych"

4.        

B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski,

I. Sobkowiak-Tabaka, R. Pietrzak, Archeologiczne badania ratownicze Konsorcjum IAE PAN, Instytutu Prahistorii UAM, Fundacji „Patrimonium" i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego na trasie drogi krajowej S5 Gniezno - Czachurki (węzeł „Kleszczewo" odcinek I: Gniezno - Czachurki)

 
Państwowe Muzeum Archeologiczne,

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Warszawie
„Krzemień narzutowy w pradziejach" 18 - 20. 10. 2010 r. Dom Pracy Twórczej PAN w Mądralinie J.  Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka, „Nowe wychodnie krzemienia „pasiastego" na Niżu Polski"

5.        
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu,

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu,

Instytut Prahistorii UAM
VII Warsztaty Krzemieniarskie SKAM pt. „Trop i funkcja" 21-23. 06. 2010 r. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu I. Sobkowiak-Tabaka, „Kultura tarnowska-mity i fakty"

6.        
Instytut Archeologii i Etnologii PAN Przeszłość dla przyszłości. Najnowsze osiągnięcia badawcze Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. 22. 01. 2010 r. Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie A.Buko, I.  Sobkowiak-Tabaka

Nieznany epizod początków państwa Polskiego. Kim byli wojownicy z Bodzi ?

 

I. Sobkowiak-Tabaka, Ł. Pospieszny

Śmierć u schyłku epoki kamienia -interdyscyplinarne badania w Kruszynie, pod Włocławkiem
Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN (10 posiedzenie plenarne VI kadencji) Badania stanowisk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na wielkich inwestycjach w Polsce 28. 10. 2010 r. Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie I. Sobkowiak-Tabaka, „Szerokopłaszczyznowe badania osadnictwa kultury łużyckiej Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego IAE PAN"
Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu,
Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej,
Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Komisja Archeologiczna IAE PAN,
Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
VI  Sympozjum Archeologii Środowiskowej „Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych"

    19-21.05.2011

Poznań- Ostrów Lednicki I. Sobkowiak-Tabaka, Ł. Pospieszny, I.Hildebrandt-Radke, M. Stróżyk,

„Geoarcheologia obiektów grobowych na przykładzie późnoneolitycznego pochówku w Kruszynie na Kujawach"

 

 
Instytut Archeologii UMK w Toruniu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu V Konferencja Sprawozdawcza „ Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010 26-27.05. 2011 Biskupin Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu na trasie autostrady A1 w sezonie 2009

 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Krzemieniarskie „SKAM" VIII Warsztaty Krzemieniarskie SKAM/The 8th SKAM Workshop

„Retusz - jak i dlaczego? Wieolperspektywiczność elementu twardzowego"/

"Retouch - how and what for? Multi-perspectiveness of stone tools"
17-19 października 2011 Kraków I. Sobkowiak-Tabaka,  „Pozautylitarne" funkcje retuszu
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN Kultura skandynawska na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu

 
20-21 października 2011 Wrocław A. Buko, M.Kara, I. Sobkowiak-Tabaka,

„Bodzia. Niezwykłe cmentarzysko z grobami komorowymi z końca X-początku XI w."Wybrane referaty wygłoszone zagranicą:

 

Kraj

Tytuł konferencji (oryginalny)

Czas i miejsce obrad

Tytuł referatu

Litwa

Interaction between East and West in the Great European Plain during the Final Palaeolithic - Finds and Concepts

16-22. 09. 2004 r.

How Far East did Hamburgian Culture Reach? (wspólnie z P. Bobrowskim)

 

Portugalia

XV-th Congress International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences, UISPP Commission XXXII - Workshops 14 „Humans, environment and chronology of the Late Glacial on the North European Plain"

03-10. 09. 2006, Lizbona

(Alamaeda da Uniwersidade)

Big game versus small game hunting - subsistence strategies of the Hamburgian Culture

Holandia

Workshop on Flint Technology and Typology between 5000 BC and 3400 BC in Northwestern Europe

28-30.11.2008 r. (Rijksuniversiteit Groningen)

Late Mesolithic and Early Neolithic lithic assemblages of Pomerania, Poland (wspólnie z J. Kabacińskim)  

Dania

The Final Palaeolithic of the Great European Plain,

12-16. 10. 2009, Kopenhaga

Cultural Changes et Environmental Markers of the Late Palaeolithic-Mesolithic Transition at the North European Plain (wspólnie z J. Kabacińskim)

 

Norwegia

 

European Association of Archaeologist, 17-th Annual Meeting,

Session no. 13. Late Glacial and postgalcial pioneers in northern Europe

14-18 września 2011, Oslo, Radisson Blue Hotel

The recolonisation of the Polish Lowland - new ideas and discoveries

Bibliografia

Pyzel J., Sobkowiak – Tabaka I., 2004 Problematyka dzieci w archeologii neolitu – wybrane aspekty, [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.) Dusza maluczka, a strata ogromna. Funeralia Lednickie. Spotkanie 6. Poznań, s. 333-340.

Kabaciński J., Makowiecki D., Sobkowiak – Tabaka I., Winiarska – Kabacińska M. 2006 Badania stanowiska mezolitycznego nr 7 w Krzyżu Wielkopolskim, [w:] H. Machajewski, J. Rola (red.) Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, Poznań, s. . 39-43. PDF

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (red.) 2004 Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych. Poznań. Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., 2005 Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych w Mirkowicach, stanowisko 33, gm. Mieścisko, pow. Wągrowiec, woj. wielkopolskie, Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 41, s. 37-90. PDF

Sobkowiak I. 2004 Ceramika, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak – Tabaka (red.) Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych, Poznań, s. 22-43. WERSJA CYFROWAplik. pdf

Sobkowiak – Tabaka I., Kabaciński J. 2006 Archeologiczne badania ratownicze Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu na trasie autostrad A1, A2 i A4 w latach 2003–2004, [w:] Z. Bukowski (red.) Raport 2003-2004: Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004, Warszawa, s. 123-138.

Bobrowski P., Sobkowiak – Tabaka I., 2006 How far to the East did the Hamburgian reach?, Archaeologia Baltica, vol. 7, s. 12-21. Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. 2007 Późny paleolit Niżu środkowoeuropejskiego w świetle chronostratygrafii późnego glacjału, Przegląd Archeologiczny, t. 55, s. 53-77.

Bobrowski P., Sobkowiak-Tabaka I. 2008 Makrolityczne narzędzia z krzemienia czekoladowego na niżu Polski [w:] W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska, S. Sałaciński (red.) Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08-10. 10. 2003, Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w pradziejach, t. 7. Warszawa-Lublin, s. 203-213.
 
Jórdeczka M., Sobkowiak-Tabaka I., Wysocka -Mrozek M. 2008 Makrolityczne zabytki kamienne i krzemienne z okolic Sławna i Lednicy, Studia Lednickie, t. IX, s. 183-219.

Kabaciński J., David E., Makowiecki D., Schild R., Sobkowiak - Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M. 2008 Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim, Archeologia Polski, t. LIII, z. 2, s. 243-288. PDF

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. 2008 Materiały krzemienne [w:] Pawlak E., Pawlak P., Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Czerniak L., Prinke D., Silska P., Machajewski H., Rewekant A., Sikorski A., Kijewo, stanowisko 4, pow. Średzki. Materiały do badań nad osadnictwem pradziejowym i wczesnośredniowiecznym, Fontes Archaeologici Posnaniensies, vol. 44, s. 187-191.
 
Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. 2008 Materiały krzemienne z Poznania - Nowego Miasta, [w:] H. Machajewski, R. Pietrzak (red.) Poznań. Nowe-Miasto. Źródła archeologiczne do studiów nad pradziejami i wczesnym średniowieczem dorzecza środkowej Warty, T. II, Poznań, s. 13-29.

2009 
Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Big Game versus Small Game Hunting- Subsistence Strategies of the Hamburgian Culture [w:] M. Street, N. Barton, T. Terberger (eds.), Humans, Environment and Chronology of the Late Glacial of the North European Plain. Römisch-Germanisches Zentralmuseum Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte. Römisch-Germanisches Zentralmuseum - Tagungen. Bd. 6; Proceedings of Workshop 14 (Commission XXXII »The Final Palaeolithic of the Great European Plain / Le Paléolithique Final de la Grande Plaine Européenne«) of the 15th U.I.S.P.P. Congress, Lisbon, September 2006, Mainz 2009: 67-76.

Jacek Kabaciński, Przemysław Bobrowski, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Cichmiana, stanowisko 2 (AUT 441), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 111-378.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M., Janów, stanowisko 21, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom, Poznań: 475-480.

2009a  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Pozostałe ślady osadnictwa kultury hamburskiej, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 53-54.

2009b  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Osadnictwo społeczności kultury hamburskiej w Basenie środkowej Warty na tle porównawczym, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 55-57.

2009c  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M., Janów, stanowisko 21 (AUT 425), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 58-72.

2009d  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Chełmno, stanowisko 4 (AUT 434), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 103-110.

2009e  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Rzuchów, stanowisko 24 (AUT 433), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 73-102.

2009f  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Pozostałe ślady osadnictwa kultury świderskiej, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 453-463.

2009g  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Osadnictwo społeczności kultury świderskiej w basenie środkowej Warty, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 464-466.

2009h  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Babia, stanowisko 6 (AUT 354), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań:467-473.

2009i   Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Krągola, stanowisko 5 (AUT 373), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 473-474.

2009j   Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Rzuchów, stanowisko 24 (AUT 433), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 475-480.

2009k  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Chełmno, stanowisko 4 (AUT 434), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 493-499.

2009l   Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Cichmiana, stanowisko 2 (AUT 441), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 500-505.

2009ł   Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Pozostałe ślady osadnictwa społeczności mezolitycznych, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, t. I, Poznań: 506-511.

2010 
Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., East and West - a new site of the Federmessergruppen in Poland, Quartär 57: 139-154.

2010a  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Osadnictwo późnopaleolityczne, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, Poznań: 17-60.

2010b  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Osadnictwo mezolityczne, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, Poznań: 63-74.

2010c  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Osadnictwo neolityczne Osadnictwo mezolityczne [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, Poznań: 75-76.

2010d  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Materiały krzemienne związane z osadnictwem społeczności neolitycznych i z epoki brązu, [w:] J. Bednarczyk, J. Kabaciński, A. Kośko (red.) Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, tom 1, Osadnictwo Kotliny Kolskiej, Poznań: 595-616.

2010e  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Nowe dane do późnoglacjalngo osadnictwa na ziemi lubuskiej, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 52: 17-35.

2010f  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Środowiskowe uwarunkowania przemian kulturowych u schyłku późnego glacjału i w początkach holocenu na Niżu Północnoeuropejskim, Przegląd Archeologiczny 58:5-20.

2011   
Sobkowiak-Tabaka I., Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry, Poznań.

2011a  Sobkowiak-Tabaka I., Późnomezolityczne i wczesnoneolityczne osadnictwo na stanowisku nr 9 w Dabkach w świetle wytwórczości krzemieniarskiej, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.) XVII Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk: 23-48.

2011b  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Materiały krzemienne z neolitu i epoki brązu , [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań: 105-108.

2011c  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Schyłkowy paleolit, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań: 195-262.

2011d  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Mezolit, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań: 299-324.

2011e  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Materiały krzemienne z neolitu i epoki brązu , [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań: 383-386.

2011f  Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Materiały krzemienne o nieokreślonej przynależności kulturowej i chronologicznej, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań: 387-390.

2011    Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M., Osadnictwo schyłkowopaleolityczne i mezolityczne [w:] J. Bednarczyk (red.) Janów, stan. 21 (AUT 425), gm. Brudzew, woj. wielkopolskie. Osada wielokulturowa na trasie autostrady A2. Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, tom 2, Poznań, s. 99-128.  ISBN 978-83-7177-725-7.

2011    Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Schyłkowy paleolit i mezolit, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań: 21-28.

W druku:
 
Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., The Eastern extension - new data on the Hamburgian in Poland [w:] M.J.L.Th. Niekus, R.N.E. Barton, M. Street & Th. Terberger (red.) A Mind set on Flint. Studies in Honour of Dick Stapert, Groningen Archaeological Studies, Barkhuis Publishing, Groningen.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Nowo odkryte wychodnie krzemienia pasiastego na Niżu Polskim, Wiadomości Archeologiczne

Sobkowiak-Tabaka I., Kabaciński J., Ratownicze badania wykopaliskowe Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu w latach 2007-2008 na trasach autostrad, [w:] Raporty 2007-2008.

Sobkowiak-Tabaka I., Osadnictwo schyłkowopaleolityczne i mezolityczne w rejonie Tranowej, Fontes Archaeologici Posnanienses

Bobrowski P., Sobkowiak-Tabaka I., Eksploatacja surowców krzemiennych w rejonie Pojezierza Międzychodzkiego na przykładzie stanowiska 4 w Chrzypsku Wielkim, gm. loco, Fontes Archaeologici Posnanienses

Buko A., Duczko W., FreiK. M., Kara M., Price T. D., Sobkowiak-Tabaka I., Bodzia: a unique Viking age cemetery with chamber-like graves from central Poland, Antiquity

Sobkowiak-Tabaka I. „Pozautylitarne funkcje" retuszu wytworów o charakterze utylitarnym jako kryterium wydzielania kultur schyłkowopaleolitycznych  Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie