zdjcie_i.o-n.m.jpg
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 61 657 99 01

Wykształcenie

Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek Biologia, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr Jana Rafalskiego w Zakładzie Morfologii Zwierząt pt. „Niesporczaki (Tardigrada) Masywu Sobótki"

Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Tobolskiego pt. „Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej w dolinie środkowej Warty i na przylegającej wysoczyźnie na południe od Poznania w świetle analizy pyłkowej"
Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Paleobotanika i paleoekologia późnego vistulianu i holocenu
 • Palinologiczny zapis kopalnych środowisk przyrodniczych i kulturowych


Zakończone projekty badawcze:1) Grant KBN nr 6 0318 9101 pt. „Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki i transformacja geosystemu (-20 ka → 10 ka BP)"

 • kierownik: prof. dr hab. StefanKozarski


2) Grant KBN nr 6 PO4E 026 10  „Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego"

 • kierownik prof. dr hab. Anna Pazdur    


3) Grant KBN nr 6PO4F 02818 pt. „ Historia roślinności Polski w późnym vistulianie i holocenie w świetle map izopolowych wybranych taksonów drzew i roślin zielnych"

 • kierownik: prof. dr hab. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa


Obecnie realizowane projekty badawcze:


1) Projekt nr NR 17001406/2009 „Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu"

 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Kobusiewicz
 • Funkcja w zespole: wykonawca i kierownik zadań - Rekonstrukcja paleośrodowiska w rejonie stanowisk archeologicznych w Mirkowicach i Myszęcinie oraz Rekonstrukcja paleośrodowiska w rejonie stanowisk archeologicznych w Pszczewie i Santoku.  
 • Okres realizacji: 2009-2012


2) Projekt NCN nr 1813/B/HO3/2011/40 „Społeczności łowiecko-zbierackie wczesnego mezolitu środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej"

 • Kierownik projektu: dr Jacek Kabaciński
 • Funkcja w zespole: wykonawca
 • Okres realizacji: 2011-2013


3) Projekt 2011/01/D/HS3/04134 „Późnoglacjalne społeczności łowiecko-zbierackie Pojezierza Lubuskiego. Chronologia, systematyka, podstawy utrzymania".

 • Kierownik projektu: dr Iwona Sobkowiak-Tabaka
 • Funkcja w zespole: wykonawca
 • Okres realizacji: 2012-2014


Opracowywane obszary i problematyka, współpraca:


W czasie studiów:

- praca w Kole Naukowym Przyrodników i wraz z członkami Sekcji Hydrobiologicznej prowadzenie badań na terenie przyszłego zbiornika retencyjnego Jeziorsko (publikacje w biuletynie Akademii Rolniczej)
- praktyka specjalizacyjna w stacji biologicznej Gajdary pod Charkowem
- wyjazd studyjny do Francji: zagadnienia kształtowania i ochrony środowiska, przy okazji w pobranych próbkach w Pirenejach stwierdzono obecność nowego gatunku Tardigrada nienotowanego dotąd we Francji i znanego tylko z kilku stanowisk na świecie (publikacja w Przeglądzie Zoologicznym)
- badania nad występowaniem niesporczaków (Tardigrada) w Masywie Sobótki

Po studiach:

- badania palinologiczne w dolinie środkowej Warty na południe od Poznania i w Wielkopolskim Parku Narodowym
- praktyki w Szwecji i Wielkiej Brytanii
- udział w pracach Międzynarodowego Programu Korelacji Geologicznej (IGCP - 158 B)
- wieloletnie badania palinologiczne kilkunastu stanowisk w okolicach Lubska i Sulechowa
- współpraca z archeologami badającymi teren przed powstaniem zbiornika retencyjnego Wonieść
- współpraca z archeologami polskimi i brytyjskimi na stanowisku Sobiejuchy
- współpraca z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy - badania w Wicinie
- współpraca z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego - analiza palinologiczna gleby kopalnej z Pustyni Błędowskiej
- współpraca z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu:
     - z Instytutem Prahistorii - badania palinologiczne na terenie Poznania
     - z Zakładem Hydrobiologii - badania palinologiczne osadów Jeziora Świętego w Gnieźnie
     - z Zakładem Geomorfologii - badania palinologiczne w okolicy Cedyni Kariera zawodowa:

 • Zakład Zoologii Systematycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pracownik naukowo-techniczny
 • Zakład Biologii Rolnej Polskiej Akademii Nauk - laborant
 • Instytut Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - długoterminowy staż palinologiczny pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Tobolskiego
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dawniej  Instytut Historii Kultury Materialnej PAN)
  • 01.11.2003- 31.12.2009 p.o. zastępcy kierownika Oddziału Poznańskiego Instytutu Archeologii i Etnologii  
  • od 01.12.2006 p.o. kierownik Pracowni Archeobiologicznej w Oddziale Poznańskim Instytutu Archeologii i Etnologii


Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Botaniczne Sekcja Paleobotaniczna, od 12.05.2004r. członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego
 • od 1994r. członek International Federation of Palynological Societes
 • od 07.02.2001r członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Komisja Biologiczna
 • od 07.05 2008 sekretarz Komisji Biologicznej III Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej - od zebrania założycielskiego w Koszęcinie w dniu 22 października 2005r., 04.04.2008- 23.06.2010 członek Komisji Rewizyjnej SAS
 • w latach 2003-2006 przedstawiciel asystentów i adiunktów w Radzie Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii i członek Komisji Skrutacyjnej
 • od 30.01.2007 członek Komisji Archeologicznej Oddziału Poznańskiego PAN

Bibliografia

 • 1974

Antkowiak G., Blaszyńska S., Błoszyk J., Kisielewski J., Maciołowska M., Okuniewska I., Szafrańska D., Szczepanowski P., 1974. Hydrofauna terenów przyszłego zbiornika retencyjnego „Jeziorsko". Wydawnictwo Uczelniane Akademii Rolniczej w Poznaniu:59-61.

 • 1975

Okuniewska I., Filipczak W., Hęciak S., Karasińska J., Olejniczak K., Olesińska A., Sell D.,Szczepanowski P., Szeląg  E., Wójtowicz H. 1975. Badania biologiczne wód  terenu przyszłego zbiornika retencyjnego „Jeziorsko". Wydawnictwo Uczelniane Akademii Rolniczej w Poznaniu: 61-67.

 • 1976

Filipczak W., Hajduczenia D.,Karasińska J., Okuniewska I., Sell D., Szeląg E., Wójtowicz H., 1976. Badania biologiczne wód terenu przyszłego zbiornika retencyjnego „Jeziorsko". Wydawnictwo Uczelniane Akademii Rolniczej w Poznaniu: 35-41.

 • 1977

Okuniewska I., 1977. Nowe stanowisko Macrobiotus spectabilis Thulin, 1928, rzadkiego gatunku niesporczaka /Tardigrada/ summary/. Przegląd Zoologiczny, XXI, 2: 143-144.

 • 1981

Okuniewska I., Tobolski K. 1981. Preliminary results of paleobotanical investigation of paleomeander fill at Mechlin. W: Kozarski S., Tobolski K. (red.) Symposium „Palaeohydrology of the temperate zone" Guide-book of excursions INQUA Eurosiberian Subcommission for the Study of the Holocene IGCP No. 158, Poland 1981: 39-40.

Okuniewska I., Tobolski K. 1981. Paleobotanical investigations of deposits from the paleomeander of the younger generation at Czmoniec. W: Kozarski S., Tobolski K. (red.) Symposium Palaeohydrology of the temperate zone" Guide-book of excursions INQUA Eurosiberian Subcommission for the Study of the Holocene IGCP No. 158,  Poland 1981:52-56.

Czerniak A., Okuniewska I., Tobolski K. 1981. Paleobotanical investigation of paleomeander fills at Zbrudzewo. W: Kozarski S., Tobolski K. (red.) Symposium „Paleohydrology of the temperate zone" Guide-book of excursions INQUA Eurosiberian Subcommission for the Study of the Holocene IGCP No. 158, Poland 1981: 44-49.

 • 1982

Okuniewska I., Tobolski K. 1982. Wstępne wyniki badań paleobotanicznych z dwóch paleomeandrów w dolinie Warty koło Poznania  /summary: Preliminary results from paleobotanical studies on deposits from two paleomeanders in the Warta valley near Poznań/. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, XXXIV, Ser.A. Geografia Fizyczna: 149-160.

 • 1986

Okuniewska I. 1986. Próba wyróżnienia faz osadniczych w dolinie Warty na południe od Poznania na podstawie badań palinologicznych /summary: Tentative recognition of settlement phases in the Warta valey south of Poznań, based on palynological studies/. Sprawozdania PTPN nr 103 za 1984r. Wydz. Mat.-Przyr. Poznań: 140-142.

Okuniewska I. 1986. Działalność antropogeniczna w okolicy Wonieścia w świetle analizy pyłkowej /summary: Anthropogenic activity in the vicinity of Wonieść in the light of pollen analysis/. Sprawozdania PTPN nr 103 za 1984r. Wydz. Mat.-Przyr. Poznań: 144-146.

Okuniewska I. 1986. Późnovistuliańska flora okolic Lin koło Kargowej /summary: Late- Vistulian flora in the vicinity of Liny near Kargowa/. Sprawozdania PTPN nr 103 za 1984r. Wydz. Mat.-Przyr. Poznań: 143-144.

Offierska J., Okuniewska I. 1986. Analiza palinologiczna i fauny Testacea (Rhizopoda) z torfowiska przy jeziorze Skrzynka w Wielkopolskim Parku Narodowym /summary: Palynological study and analysis of Testacea (Rhizopoda) fauna from a peatbog close to lake Skrzynka in the Great Poland National Park/. Sprawozdania PTPN nr 103 za 1984r. Wydz. Mat.-Przyr. Poznań: 146-148.

 • 1987

Okuniewska-Nowaczyk I. 1987. Late Holocene history of vegetation growing in the vicinity of Lake Skrzynka, the Greater Poland National Park, obtained from pollen analytical data (Młodoholoceńska historia roślinności w otoczeniu jeziora Skrzynka /Wielkopolski Park Narodowy/ w świetle analizy pyłkowej). Acta Palaeobotanica 27/1: 137-151.

Kobusiewicz M., Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. 1987. Late Vistulian settlement in the Middle Odra Basin. W: Burdukiewicz J.M., Kobusiewicz M. (red.) Late Glacial in Central Europe Culture and Environment. PAN-Wrocław, Prace Komisji Archeologicznej nr 5: 165-182.

 • 1989

Tobolski K., Okuniewska-Nowaczyk I. 1989. Type region PR: Poznań-Gniezno-Kujawy Lake District. Acta Palaeobotanica 29/2: 77-80.

 • 1992

Okuniewska-Nowaczyk I. 1992. Holocene forest history in the Warta valley and the adjacent plateau south of Poznań. W: Kovar-Eder J. (red.) Palaeovegetational development in Europe and regions relevant to its palaeofloristic evolution. Proceedings of the Pan- European Palaeobotanical Conference, Vienna, 19-23 September 1991: 59-64.

Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. 1992. Lusatian stronghold in Wicina: geological and pollen analytical data. W: Kovar-Eder J. (red.) Palaeovegetational development in Europe and regions relevant to its palaeofloristic evolution. Proceedings of the Pan- European Palaeobotanical Conference, Vienna, 19-23 September 1991: 39-46.

Okuniewska-Nowaczyk I. 1992. Roślinność późnoglacjalna stanowiska Żarsko koło Cedyni. W: Szczypek T. (red.) Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Uniwersytet Śląski : 106-114.

Okuniewska-Nowaczyk I. 1992. Badania palinologiczne w dolinie środkowej Warty i na otaczającej wysoczyźnie w okolicy Mosiny. W: Przyroda Wielkopolskiego Parku Narodowego. Materiały z konferencji - Jeziory, 2 grudnia 1992r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: 69-73.

 • 1995

Okuniewska-Nowaczyk I. 1995. Historia szaty roślinnej wybranych stanowisk archeologicznych w Wielkopolsce. W: Mirek Z., Wójcicki J.J. (red.) Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa botanicznego Kraków 1995: 290.

Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. 1995. Wiek wydm Pradoliny Głogowsko-Baruckiej w świetle datowań radiowęglowych i palinologicznych. V Konferencja „Metody chronologii bezwzględnej" Gliwice-Rudy 6-8 kwietnia 1995. Streszczenia.

Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. 1995. Grodzisko w Wicinie, stratygrafia i wiek podścielających je osadów biogenicznych. V Konferencja „ Metody chronologii bezwzględnej" Gliwice-Rudy 6-8 kwietnia 1995.Streszczenia.  

 • 1996

Okuniewska-Nowaczyk I. 1996. Wstępne wyniki analiz palinologicznych z profili wydmowych w Guzowie i Jasieniu. W: Nowaczyk B. (red.) Póznovistuliańskie i holoceńskie zjawiska eoliczne. Warsztaty terenowe Boszkowo-Rogi 9-12 września 1996: 67-72.

Okuniewska-Nowaczyk I. 1996. Historia późnoglacjalnej roślinności okolic Cedyni. W: Nowaczyk B. (red.) Późnovistuliańskie i holoceńskie zjawiska eoliczne. Warsztaty terenowe Boszkowo-Rogi 9-12 września 1996: 109-112.

Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. 1996. Etapy rozwoju wydmy w Jasieniu w świetle datowań radiowęglowych i palinologicznych. Rybnik-Kamień 21-22.V.1996. Streszczenia referatów: 11-12.

Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. 1996. Etapy rozwoju wydmy w Jasieniu w świetle datowań radiowęglowych i palinologicznych. W: Szczypek T., Waga J.M. (red.) Współczesne oraz kopalne zjawiska  i formy eoliczne. Wybrane zagadnienia. Sosnowiec 1996 (summary: Development stages of the Jasień dune in light of radiocarbon and palinology): 93-101.

 • 1998

Okuniewska-Nowaczyk I. 1998. History of flora in the Lubusz land in light of palinological investigations. The 5th European palaeobotanical and palinological conference June 26-30, 1998 Cracow Poland, Abstracts, 130.

Okuniewska-Nowaczyk I. 1998. The history of Late-Vistulian vegetation in the vicinity of Cedynia. W: Jäger K.-D., Kowalkowski A., Nowaczyk B., Schirmer W. (red.) Dunes and fossil soils of Vistulian and Holocene age between Elbe and Wisła . Luckenwalde- Poznań-Bełchatów 24-28th August 1998 Guide-book of  excursion: 48-51.

Okuniewska-Nowaczyk I. 1998. Late-Vistulian history  of vegetation in the vicinity of Jasień W: Jäger K.-D., Kowalkowski A., Nowaczyk B., Schirmer W. (red.) Dunes and fossil soils of Vistulian and Holocene age between Elbe and Wisła Luckenwalde-Poznań-Bełchatów 24-28th August 1998 Guide-book of excursion: 58-64.

Okuniewska-Nowaczyk I. 1998. Zmiany szaty roślinnej w dolinie Warty w okolicy Śremu. W: Miądlikowska J. (red.) Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk 15-19 września 1998:362.

Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. 1998. Wiek jeziornych osadów biogenicznych w Guzowie koło Lubska w świetle datowań radiowęglowych i palinologicznych. VI Konferencja" Metody chronologii bezwzględnej" Gliwice-Rudy, 24-27 marca 1998r.:65-66.

Nowaczyk B., Nalepka D., Okuniewska-Nowaczyk I. 1998. Zapis działalności człowieka w formach i osadach na przykładzie stanowisk z Kujaw i południowo-zachodniej Wielkopolski  Sympozjum „Rola człowieka prehistorycznego w przemianach środowiska przyrodniczego" 2-3 kwietnia 1998:29-30.

 • 1999

Kowalkowski A., Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. 1999. Fossil soils chronosequence in the dune near Jasień, Głogów-Baruth Pradolina Guide-book of excursion Jasień 14 November 1999, Department of Geomorphology Quaternary Research and Geoecology Institute Adam Mickiewicz University, 1-12.

Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. 1999. Radiocarbon and palynological records of the Late Vistulian and Early Holocene eolian events. The dating of Quaternary marine and land sediments June 21st-25th 1999. Abstracts of papers, posters and explanations to field trip.

Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. 1999. Wiek osadów biogenicznych i wybranych zdarzeń geomorfologicznych w Guzowie koło Lubska w świetle datowania  radiowęglowego i palinologicznego. W: Pazdur A., Bluszcz A., Stankowski W., Starkel L. (red..) „Geochronologia górnego czwartorzędu Polski":265-275.

Kowalkowski A., Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. 1999. Chronosequence of  biogenic deposits and fossil soils in the dune near Jasień, Western Poland. W:Schirmer W. (red.) „Dunes and fossil soils". GeoArchaeoRhein,3,Münster:107-125.

 • 2000

Okuniewska-Nowaczyk I.,2000: Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności w okolicy Jeziora Świętego w Gnieźnie - pierwsze wyniki.  W: Biernacka J., Skoczylas J. (ed.) Przewodnik 71 Zjazdu PTG, 296-299.

 • 2001

Okuniewska-Nowaczyk I., 2001. Badania palinologiczne na terenie Poznania. Materiały sesji  i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Botanika w dobie biologii molekularnej, 203

Kowalkowski A., Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I., 2001.Development of dune and eolian cover sands near Jasień in light of radiocarbon, palinological and paleopedological investigations, Guide-Book Jasień-Pomorsko Late Vistulian and Early Holocene of the region between the Spree and Odra rivers May   1-5, 2001 Bautzen-Dychów, International Union for Quaternary Research Commission on the Study of the Holocene Subcommission on the Eurosiberian Holocene Spree-Odra 2001, 1-16

Kobusiewicz M., .Kowalkowski A., Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I., 2001.The development of the dune in Pomorsko, Guide-Book Jasień-Pomorsko Late Vistulian and Early Holocene of the region between the Spree and Odra rivers May 1-5, 2001 Bautzen-Dychów, International Union for Quaternary Research Commission on the Study of the Holocene Subcommission on the Eurosiberian Holocene Spree-Odra 2001, 17-32.

 • 2002

Nowaczyk B., Nalepka D., Okuniewska-Nowaczyk I. 2002. Rola człowieka prahistorycznego w kształtowaniu form i osadów na wybranych obszarach Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. W: Szczypek T. (red.) Geographia Studia et Dissertationes, 25: 34-40.

 • 2004

Okuniewska-Nowaczyk I. 2004. Reconstruction of the history of vegetation in the vicinity of Sobiejuchy - preliminary report. In: Harding A.F., Ostoja-Zagórski J., Palmer C., Rackham J. with contributions by Okuniewska-Nowaczyk I., Barnett S., Jones J.,Schofield D.  Sobiejuchy: A Fortified Site of the Early Iron Age in Poland. Seria  Polskie Badania Archeologiczne, vol. 35 Apendyks 1: 201-206.

Okuniewska-Nowaczyk I., Makohonienko M., Latałowa M., Milecka K., Krupiński K.M. & Nalepka D. 2004 Juniperus communis L. - Juniper W: Ralska -Jasiewiczowa  M. et all (red.) "Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps " Instytut Botaniki im. W.Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 125-133.

Milecka K., Kupryjanowicz M., Makohonienko M., Okuniewska-Nowaczyk I. & Nalepka D. 2004 Quercus L. -  Oak W: Ralska -Jasiewiczowa M.et all (red.) "Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps " Instytut Botaniki im. W.Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 189-197.

Makohonienko M., Latałowa M., Milecka K., Okuniewska-Nowaczyk I. & Nalepka D. 2004 Artemisia L. W: Ralska -Jasiewiczowi M. et all (red.) "Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps " Instytut Botaniki im. W.Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 253-261.

Milecka K., Makohonienko M., Okuniewska-Nowaczyk I. & Nalepka D. 2004  Cerealia (Secale cereale L. excluded) - Cereals W: Ralska -Jasiewiczowa M. et all (red.) "Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps " Instytut Botaniki im. W.Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków:  263-271.

Makohonienko M., Milecka K., Okuniewska-Nowaczyk I. & Nalepka D. 2004 Plantago lanceolata L. - Ribwort plantain W: Ralska -Jasiewiczowa M. et all (red.) "Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps " Instytut Botaniki im. W.Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 309-315.

Harmata K., Madeja J., Okuniewska-Nowaczyk I. & Nalepka D. 2004  Poaceae (Gramineae) - Grass family W: Ralska -Jasiewiczowa M. et all (red.) "Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps " Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków:  317-325.

Okuniewska-Nowaczyk I., Milecka K., Makohonienko M., Harmata K., Madeja J. & Nalepka D. 2004  Secale cereale L. - Rye W: Ralska -Jasiewiczowi M. et all (red.) "Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps " Instytut Botaniki im. W.Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 347-353.

Ralska-Jasiewiczowa M., Nalepka D., Walanus A., Balwierz Z., Bałaga K., Filbrandt-Czaja A., Granoszewski W., Harmata K., Krupiński K., Kupryjanowicz M., Latałowa M., Madeja J., Madeyska E., Makohonienko M., Mamakowa K., Milecka K., Miotk-Szpiganowicz G., Nita M., Noryśkiewicz A.M., Noryśkiewicz B., Obidowicz A., Okuniewska-Nowaczyk I., Szczepanek K., Tobolski K., Wacnik A., Wasylikowa k., Zachowicz J. 2004. Mapy izopolowe późnego glacjału i holocenu Polski. Historia i aktualny etap badań. ( Late Glacial and Holocene isopollen maps for Poland. The story and current researches) W .Alexandrowicz S.W. (red.) Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, 2, 13-16.

 • 2005

Okuniewska-Nowaczyk I. 2005. Stan badań palinologicznych w południowo-zachodniej Wielkopolsce (Palinological Investigations in SW Great Poland). Fontes Archaeologici Posnanienses, 41, 9-14.

Okuniewska-Nowaczyk I. 2005.„Analiza pyłkowa osadów z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - doniesienie wstępne" Botanical Guidebooks 28, 165-172.

 • 2006

Okuniewska-Nowaczyk I. 2006 Analiza pyłkowa kopalnego poziomu glebowego z Pustyni Błędowskiej. W: Nowaczyk B. (red.) Morfologiczne i sedymentologiczne skutki działalności wiatru. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich Poznań, 55-63.

 • 2009

Okuniewska-Nowaczyk I. 2009. Co nauki przyrodnicze wnoszą do archeologicznej rekonstrukcji przeszłości? W: Brzostowicz M. & Wrzesiński J. (red.) Człowiek i przyroda w średniowieczu, Poznań-Ląd, 73-76.

Okuniewska-Nowaczyk I. 2009. Palinologiczny zapis pobytu człowieka w okolicy jeziora Skrzynka (Wielkopolski Park Narodowy). W: Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J.,  Lutyńska M. (red.) Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, Środowisko i Kultura, 6, 167-169.

Okuniewska-Nowaczyk I. 2009. Aktywność antropogeniczna w dolinie Warty  w okolicy Bogulina i Czmońca. W: Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Lutyńska M. (red.) Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, Środowisko i Kultura, 6, 170-172.

Okuniewska-Nowaczyk I. 2009. Ślady ingerencji człowieka w otoczeniu jeziora Wonieść zapisane w profilu palinologicznym. W: Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Lutyńska M. (red.) Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, Środowisko i Kultura, 6, 173-175.

 • 2010

Okuniewska-Nowaczyk I. 2010. Cichmiana - ekspertyza palinologiczna osadów biogenicznych ze stanowiska nr 2. W: Bednarczyk J, Kabaciński J., Kośko A. (red.) Osadnictwo Kotliny Kolskiej. Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, 1, 675-680.

Okuniewska-Nowaczyk I. 2010. Relacje poznawcze geomorfologii i palinologii w rekonstrukcji paleośrodowiska .W: Ratajczak-Szczerba M. (red.) Człowiek i środowisko. Studium multidyscyplinarne. UAM Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 19, 55-60

 • 2011

Okuniewska-Nowaczyk I. 2011. Badania palinologiczne. W: Kabaciński J.,Sobkowiak- Tabaka  I.(red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, III, 263-275.

Okuniewska-Nowaczyk I. 2011. Wiek torfów bazalnych w Lubrzy w świetle datowań palinologicznych i radiowęglowych. W: Kabaciński J.,  Sobkowiak-Tabaka I.(red.). Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, III, 279-280.

 • 2012

Okuniewska-Nowaczyk I. 2012. Dyskusja - część I. W: Brzostowicz M., Przybył M., Sikorski D.A. (red.). Archaeologia versus historiam - historia versus archaeologiam czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze? Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Historii i Nauk Społecznych Prace Komisji Archeologicznej, 29, 80-81.