Bibliografia


1995 Grodzisko w Poniecu (stanowisko 1), woj. leszczyńskie, [w:] Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznymWielkopolski południowej; red. Z. Kurnatowska, Poznań;

1998 Graphitkeramik in Polen - Chronologie und Verbreitung, [w:] Internationale Tagungen in Mikulice. Frhmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa, 4, Brno;

2001 Ottonische Keramik: Waren und Formen des 10. Jahrhunderts aus Nord, Ost und Mitteldeutschland, Pommern, Schlesien und Böhmen. Zum Aktuellen Stand der Forschung ; Materiały robocze z konferencji, Lipsk;

2006 Międzyrzecz na skrzyżowaniu dróg,(w:) Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza. Zeszyt 3. Zielona Góra 2006.

2007 „Związki kulturowe grodu Santok w świetle nowszych ustaleń archeologicznych",(w:) Świat Słowian wczesnego średniowiecza, (red.) S. Moździoch i M. Rębkowski, Szczecin-Wrocław.

2007 „Współczesne badania archeologiczne w Santoku", (w:) Dzieje Santoka - gród, wieś i okoliczne miejscowości, (red.) R. Piotrowski, Santok, s. 13-17.

2008 „Santok - „klucz i strażnica królestwa" u zbiegu Warty i Noteci", (w:) Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu. (red.) J. Kolenda, Wrocław.

2009 „Początki Santoka w świetle nowszych ustaleń archeologicznych", (w:) Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, (red.) Bartłomiej Gruszka, Zielona Góra 2009, s. 99-109.

2010 Andrzej Piotrowski, Marek Dworaczyk, Kinga Zamelska-Monczak, Badania geologiczne w Santoku, (w:) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Budowa geologiczna, geologia naftowa, wody geotermalne i ochrona środowiska bloku Gorzowa - Pojezierza Myśliborskiego, red. P. Karnkowski i A. Piotrkowski, Szczecin, s. 117.

2010 Santok - badania archeologiczne w 2007 i 2008 roku. Stan i perspektywy, (w:) Santok
„Strażnica i klucz królestwa" 30 lat Muzeum Grodu Santok, red. Wojciech Popek, Gorzów Wlkp. s. 47-62.

2011 Lubrza, stanowisko 11. Wczesne średniowiecze (w:) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy, red. J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka, Poznań, s. 159-161.

2011 Lubrza, stanowisko 42. Wczesne średniowiecze (w:) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy, red. J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka, Poznań, s. 443-716.

2012 Przemiany społeczno-kulturowe w okresie formowania się państwa piastowskiego w Wielkopolsce północno-zachodniej, na podstawie materiałów archeologicznych z Santoka i Międzyrzecza.The social-cultural transformations in the period of the Piast state formation in north-western part f the Wielkopolska region (Greater Poland) on the basis of archaeological materiale from Santok and Międzyrzecz (autoreferat wygłoszony w trakcie obrony pracy doktorskiej w dniu 8 kwietnia 2009 r., Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XIV, s. 371-380.

Czebreszuk, J., Kara, M., Kirschke, B.,Seroczyński, Z., Sobkowiak-Tabaka, I., Narożna-Szamałek, U., Szamałek, K., Szmyt, M., Zamelska-Monczak, K.,
2012 Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe, średniowieczne i nowożytne w Lutolu Mokrym.Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych (dawn. Oddział w Poznaniu) Tom IV, Poznań.

Iwona Sobkowiak-Tabaka, Zenon Seroczyński, Kinga Zamelska-Monczak, Beata Banach
2013 Analizy kulturowo-historyczne. II.6. Osada z okresu nowożytności i ślady osadnictwa pradziejowego na stanowisku nr 18 w Wierzycach , gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, (in:) . Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na ziemi gnieźnieńskiej. red. Danuta Minta-Tworzowska, Poznań, p. 257-366.

2013 Traces of Viking culture in Santok, (in:) Scandinavian Culture in Medieval Poland
ed. Sławomir Moździoch, Błażej Stanisławski, Przemysław Widzewski, Seria: Interdisciplinary Medieval Studies, Volume II, Wrocław, p. 267-277.

2014 Grave Goods and their Context, Ceramic and Wooden Containers, Chapter 14, Part 3 (in:) Bodzia: A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland, seria: East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450; General Editor Florin Curta, Ed. Andrzej Buko, Brill, Leiden | Boston, p. 288 - 303.

2014 Grave Goods and their Context, Objects Made of Antler and Stone, Chapter 15, Part 3 (in:) Bodzia: A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland, seria: East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450; General Editor Florin Curta, Ed. Andrzej Buko, Brill, Leiden | Boston, p. 304 - 312.

Aleksandra Hurnowicz, Kinga Zamelska-Monczak
2014 Neolityczne zabytki gliniane. (in:) Racibórz, stanowisko 15. Seria; Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo śląskie (polder)”, red. P. Bobrowski, tom II, Poznań, p. 393-416.
2015 Ceramika naczyniowa z faz wczesnośredniowiecznych – podsumowanie (w:) Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach IX - XIV. Wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954 - 1961. red. S. Kurnatowski, Seria wydawnicza: Origines Polonorum Tom VIII, Warszawa, p. 279-286.
2015 Analiza ceramiki naczyniowej z późnośredniowiecznych faz osadniczych (w:) Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach IX - XIV. Wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954 - 1961. red. S. Kurnatowski, Seria wydawnicza: Origines Polonorum Tom VIII, Warszawa, p. 308-320.