w._dzieduszycki_m.jpg
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Przebieg kariery zawodowej

1965-1970 studia na UAM
1970 UAM, praca magisterska  pt. „Ceramika z wczesnośredniowiecznego Kaszowa w pow. milickim";

Od 1968 pracownik Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN;

1970 - asystent;
1977 - praca doktorska pt. „Wczesnośredniowieczna ceramika kruszwicka na tle rozwoju ceramiki wczesnopolskiej";

1978- adiunkt,
1996- IAE PAN, praca habilitacyjna pt. „Kruszce w systemach wartości i wymiany społeczeństwa Polski wczesnośredniowiecznej";

Pełnione funkcje

 • Od 1997 docent IAE PAN, Oddział w Poznaniu;

Przynależność do organizacji krajowych i zagranicznych

 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich

Główne obszary zainteresowań naukowych

 • Archeologia pradziejowa i średniowieczna
 • Dzieje kultury materialnej i duchowej
 • Problematyka systemów wartości i wymiany
 • Rola symboliki w dziejach społeczeństw pradziejowych i średniowiecznych
 • Ekologia historyczna
 • Dzieje ośrodków wczesnopaństwowych w Polsce

Ważniejsze badania archeologiczne

 • Wieloletnie badania wykopaliskowe w Kruszwicy, woj. kujawsko-pomorskie,
 • Ratownicze badania wykopaliskowe wielokulturowych osad na przebiegu gazociągu jamajskiego,
 • Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznej Mietlicy, woj. kujawsko-pomorskie

Projekty badawcze
Formowanie się wczesnośredniowiecznego ośrodka w Kruszwicy.  


Wyróżnienia, stypendia, granty

Grant: „Polska na przełomie tysiącleci".

Bibliografia

Monografie - druki zwarte

1.      Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od 2 połowy X w. do połowy XIV w., Wrocław 1982.

2.      Kruszwica. Katalog, Gniezno 1985.

3.      W. Dzieduszycki, M. Kupczyk, Gopło. Przyroda i człowiek, Poznań 1993.

4.      Kruszce w systemach wartości i wymiany społeczeństwa Polski wczesnośredniowiecznej, Poznań 1995

5.      B.W. Dzieduszyccy, M. Maciejewski, M. Kupczyk, Skarby Ziemi Kruszwickiej, Kruszwica 2007.

 

Artykuły i recenzje

6.      Ceramika z wczesnośredniowiecznego Kaszowa w pow. milickim, „Archeologia Polski" 1972, t. XVII, s. 391-444.

7.      Z badań nad ceramiką wczesnośredniowieczną w Kaszowie pow. Milicz, „Sprawozdania Archeologiczne", t. XXIV, 1972, s. 469-470.

8.      Kędzie, pow. Milicz ( toporek neolityczny ), „Silesia Antiqua", t. XV, 1973, s. 345-346.

9.      Kruszwica, pow. Inowrocław (opracowanie numizmatyczne), „Wiadomości Numizmatyczne" t. XVIII, z. 2(68), 1974, s. 119-120.

10.  Badania wykopaliskowe Pracowni Archeologicznej IHKM PAN w Kruszwicy w 1973 roku, „Jantarowe Szlaki", t. XVII, z. 6, 1974, s. 12-13.

11-25. Komunikaty archeologiczne, Kruszwica, badania wykopaliskowe 1973-1982 (15 komunikatów - sprawozdań z badań), „Komunikaty Archeologiczne" lata 1974-1983, Warszawa.

26. Polanowice. Opracowanie numizmatyczne, „Wiadomości Numizmatyczne", t. XIX, z. 1(71), 1975, s. 40.

27. Kędzie. Opracowanie numizmatyczne „Wiadomości Numizmatyczne", t. XIX, z. 1(71), 1975, s. 40.

28.Materiały budowlane w Polsce wczesnośredniowiecznej, „Materiały Budowlane" z. 8/12, 1975, s. 22-23.

29. Z problematyki badań  archeologicznych i architektonicznych wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej Kruszwicy, „Sprawozdania Archeologiczne" t. XXVII, 1975, s. 289-290.

30. Wykorzystywania surowca drzewnego we wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej Kruszwicy, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. XXIV, 1976, z. 1, s. 35-54.

31. Problem eksploatacji zasobów leśnych na przykładzie wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej Kruszwicy, „Sprawozdania Archeologiczne", t. XXVIII, 1976, s. 285-286.

32. Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką z Kruszwicy, „Sprawozdania PTPN", nr 92 (1976), s. 4-5.

 33. Żelazna szpila pierścieniowata z Kruszwicy „Wiadomości Archeologiczne" t. XLI, (1976) 1977, z. 4, s. 496.

34. Z badań nad wczesnośredniowiecznymi importami ceramicznymi z Kruszwicy, „Sprawozdania Archeologiczne", t. XXIX, 1977, s. 257-258.

35. Z problematyki badań archeologicznych  i architektonicznych wczesnośredniowiecznej Kruszwicy, „Sprawozdanie Archeologiczne", t. XXVII, 1975, s. 289-290.

36. Eksploatacja zasobów leśnych w rejonie Kruszwicy we wczesnym średniowieczu, „Archeologia Polski", t. XXII, 1977, z. l, s. 137-169.

37. Wczesnośredniowieczne importy ceramiczne z Kruszwicy, „Slavia Antiqua", t. XXV, 1978 (1979), s. 63-97

38. Lubiń, Gm. Krzywiń, woj. Leszno. (opracowanie numizmatyczne), „Wiadomości Numizmatyczne", t. XXIII, 1979, z. 2(88), s. 116.

39. Zagadnienia przełomu w garncarstwie polskim w świetle badań nad XIII-XIV-wiecznymi materiałami ceramicznymi z Kruszwicy, „Sprawozdania Archeologiczne" t. XXXI, 1979(1980), s. 229-300.

40. Znaleziska znaczków rozliczeniowych z Wielkopolski, „Biuletyn Numizmatyczny" nr 10(148), (1979)1980, s. 191-192.

41. Zum Studium weitreichender Kontakte Frühstädtischer Zentren am Beispiel der Diffusion keramischer Importe nach Polen im X-XIII Jr., „Archaeologia Polona" t. 19, (1979)1980, s. 71-96.

42. Przemiany w strukturze garncarstwa polskiego w 2 połowie XIII i połowie XIV wieku, „Archeologia Polski", t. XXIV, (1979)1980, z. 2, s. 363-379.

43. W. Dzieduszycki, J. Fogel, Gród wczesnośredniowieczny w Śremie, „Slavia Antiqua", t. XXVI, (1979-1980), s. 39-91.

44. Wczesnomiejskie ołowiarstwo polskie, „Archeologia Polski" t. XXV, 1980, z. 2, s. 401-426.

45. Średniowieczne i nowożytne ołowiarstwo kruszwickie (XI-XVII w.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. XXIX, z. l, 1981, s. 3-19.

46. Z badań nad wczesnomiejskim ołowiarstwem polskim, „Sprawozdania Archeologiczne", t. XXXIII, (1981-1982), s. 233-234.

47. Z badań nad przemianami środowiska geograficznego i kulturowego Kruszwicy, „Sprawozdanie Archeologiczne", t.  XXXIV, 1983, s. 255-256.

48. Z badań nad ekonomiczno-społecznymi uwarunkowaniami przemian zachodzących w garncarstwie wczesnopolskim (ceramika kruszwicka 2 poł. X w. - poł. XIV.) „Sprawozdania Archeologiczne", t.  XXXIV, 1983 s. 253-254.

49. Őkonomisch-gesselltschaftiche Bedingheiten bei Wandlungen des frühpolonischen Töpferhandwerks (X-XIV Jr.), „Archaeologia Polona",  t. XXXII, (1983)1984, s. 105-123.

50. Socjotopograficzne przeobrażenia wczesnośredniowiecznych miast polskich (Model kruszwicki) „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. XXXII, 1984, z. l, s. 3-21.

51 .Wczesnośredniowieczna przeprawa przez Gopło (Z badań stanowiska 4a w Kruszwicy), „Sprawozdania Archeologiczne", t. XXXVI, 1984, s. 167-183.

52. Przeobrażenia urbanistyczne wczesnośredniowiecznej Kruszwicy (Ze studiów nad  kształtowaniem się ośrodków miejskich), „Sprawozdania Archeologiczne" t. XXXVI, 1984, s. 287-288.

53. B. i W. Dzieduszyccy, Osadnictwo wczesnośredniowieczne w rejonie Niecki Jezior Bnińskich (w:) „Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim" (red. J. Żak), Poznań 1984, s. 141-197.

54. B. i W. Dzieduszyccy, Wczesnośredniowieczne osadnictwo Niecki Jezior Bnińskich, „Sprawozdania PTPN", nr 97-99, Poznań 1984, s. 37-39

55. Socio-topographic transformation of Polish towns," Tezisy  dokladov polskoj delegacji na MKSA Kijów 1985", Warszawa 1985, s. 30-39.

56. (recenzja) W. Łosiński, Osadnictwo plemienne Pomorza (VII-X w.), Wrocław 1982, „Archaeologia  Polona", t. XXIII, (1984)1985, s. 287-290.

57. Socjotopograficzne przeobrażenia miast polskich we wczesnym średniowieczu (model kruszwicki) , „Sprawozdanie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego", t. 11, Gdańsk 1987, s. 59-60.

58. Socjotopograficzne przemiany miast polskich, „Trudy Piatogo Mieżdunarodnogo Kongresa Slavianskoj Archeologii",  t. l, cz. 2a, s. 74-79, Moskwa 1987.

59. B. i W. Dzieduszyccy, Socio-economic and demographic transformation of early-urban Kruszwica and its subsidiares, „Slavia Antiqua", t. XXXI, 1988, s. 45-53.

60. Die Konfrontation der Ergebnisse der Oberflächenforschung  und der Forschung Meliorationsgraben für das Siedlungstudium im Gebieten des Gopło-Sees (w:) „Archäologische Rettungstätigkeit in der Braunkohlengebieten", Symphosium Most 1986, Praha 1987, s. 293-298.

61. Research assumptions and results of interdisciplinary studies in Kuiavia," Študijne Zvesti", Nitra 1988, s. 35-40.

62. Rola ośrodków wczesnomiejskich w kształtowaniu oblicza kulturowego Wielkopolski i Kujaw, Prace Komisji Archeologicznej PAN we Wrocławiu (w:) „Miasta zachodniosłowiańskie XI-XII wieku, Społeczeństwa. Kultura", Wrocław 1991, s. 27-36.

63. Podstawy periodyzacji okresu wczesnośredniowiecznego w Wielkopolsce (w:) „Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce", Wrocław-Warszawa, (1990)1992, s. 155-159.

64. .Sympozjum „Miasta europejskie w XI w.", „Slavia Antiqua", t. XXXIII, (1991) 1992 s. 285-286.

65 .Zagadnienia wiarygodności prospekcji terenowych dla badań osadniczych późnego éśredniowiecza i czasów nowożytnych, „Materiały Archeologiczne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna", Nr 36, 1989-1990 (1993), s. 105-110.

66. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania powiązań Kujaw z Pomorzem we wczesnym średniowieczu, „Slavia Antiqua", t. XXXIII, 1991/92/1993, s. 41-63.

67.  B. i W. Dzieduszyccy, Kruszwicki ośrodek władzy i jego przemiany w XI-XII wieku (w:) „Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI-XII wieku", Wrocław 1993, s. 159-172.

68. W. Dzieduszycki, S. Tabaczyński, L' archéologie urbaine en Pologne: découvertes et nouvelles orientations," Les Nouvelles de  l ´Archéologie", t. 55/94, 1994, s. 42-45.  

69 .B. i W. Dzieduszyccy, Transformation of the Polish early urban centres in the period from the second half of the 11th to the beginnings of the 13th century," Archaeologia Polona", t. XXXII, 1995, s. 155-170.

70. Park Krajobrazowy "Nadgoplański Park Tysiąclecia" - jego zasoby i strategia ich ochrony," Studia Lednickie", t. IV, 1996, s. 23-28.

71 .B. i W. Dzieduszyccy, Niektóre aspekty społeczno-organizacyjne i gospodarcze przemian średniowiecznego garncarstwa Wielkopolski i Śląska (w:) „Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej", t. 2, (1996)1997, s. 165-170.

72.  Kruszwica (w:) „Słownik Starożytności Słowiańskich", t.8/2, 1996/1997, s. 352-353.

73. Przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego w rejonie nadgoplańskim w starożytności i średniowieczu (w:) „XXX lat Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia", Kruszwica 1997, s. 49-53.

74. Garncarstwo polskie u progu późnego średniowiecza. Tradycje. Adaptacja nowych wzorów. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, „Archaeologia Historica Polona", t. 5, 1997, s. 153-161.

75. Imported ceramics In Early Medieval Polish lands. Apperance-character-inöterpretations (w:)  "Imported Locally Produced Pottery: Methods of Identyfications and Analysis" (red. A. Buko, W. Pela), Warszawa 1997(1998), s. 73-92.

76. The model of transformations of Early-Urban Kruszwica and the shaping of urban centres in Poland in the 11th century (w:) "Die frühgeschichte des europäischen Stadt im 11. Jahrhundert "(red. J. Jarnut, P. Johanek), Köln-Weimar-Wien 1998, s. 305-313.

77. Kruszwica - wczesnopiastowski ośrodek władzy książęcej (w:) „Civitates Proncipales. Wybrane ośrodki władzy książęcej w Polsce wczesnośredniowiecznej", Gniezno 1998, s. 102-107.

78. Kruszwica (w:) „Enciclopedia Italiana, Enciclopedia dell´ Arte Medievale", vol. VII, Roma 1998, s. 540-541.

79. Święty Wojciech, st. 10, gmina Międzyrzecz (monografia stanowiska) (w:) „Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż gazociągu tranzytowego, t. I,  Ziemia Lubuska" (red. R. Mazurowski), Poznań 1998, s. 242-267.

80. Żółwin, st. 8, gmina Międzyrzecz (monografia stanowiska) (w:) „Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż gazociągu tranzytowego, t. I, Ziemia Lubuska", (red. R. Mazurowski), Poznań 1998, s. 403-419.

81. Zębowo, st. 19, gmina Lwówek (monografia stanowiska) (w:) „Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż gazociągu tranzytowego, t. I. Ziemia Lubuska", (red. R. Mazurowski), Poznań 1998, s. 507-529.

82. P. Barford, W. Dzieduszycki, Archeologia miejska w Polsce, „Raport Komisji Kultury Rady Europy", Strasburg 1998.

83. B. i W. Dzieduszyccy, Metalurgiczne zaplecze wczesnośredniowiecznego grodu w Kaszowie koło Milicza (w:) „Kraje słowiańskie w wiekach średnich, Profanum i sacrum", Poznań 1998, s. 221-235.

84.W. Dzieduszycki, T. Makiewicz, A. Sobucki, Nowa Wieś, st. 1 i 12, gmina Bledzew (monografie stanowisk), (w:) „Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż gazociągu tranzytowego, t. I. Ziemia Lubuska" (red. R. Mazurowski), Poznań 1998, s. 117-181.

85. Wiek XIII. Przemiany - ich specyfika i znaczenie (w:) „Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Rewolucja XIII wieku", Wrocław 1998 (1999), s. 17-22.

86. B. i W. Dzieduszyccy, Układ urbanistyczny wczesno- i późnośredniowiecznej Kruszwicy w świetle najnowszych badań archeologicznych (w:), „Badania archeologiczne starych miast Warmii i Mazur a problemy ich rewaloryzacji", Olsztyn 1998 (1999), s. 157-166.

87. Wiara w świat demonów. Potencjalne możliwości jej oddziaływania na  zwyczaje  funebralne w przeszłośc (w:)"Czarownice, „ „Funeralia Lednickie" 2, 2000, s. 9-22.

88. Wiara w świat demonów. Potencjalne możliwości jej oddziaływania na zwyczaje funeralne w przeszłości, (w:)" Czarownice",„ Funeralia Lednickie" 2, reedycja Poznań 2008, s. 9-16.

89. B. W. Dzieduszyccy, Przemiany urbanistyczne małych miast w świetle badań nad średniowieczną Kruszwicą (w:) „Średniowieczny Śląsk i Czechy. Centrum średniowiecznego miasta, Wrocław - Europa Środkowa", (red. J. Piekalski, K. Wachowski), Wrocław 2000, s. 97-111.

90. W. Dzieduszycki, M. Przybył, Trakt Cesarski," Kronika Wielkopolska", 4/96/, 2000, s. 143-146.

91. W. Dzieduszycki, M. Przybył, Szlak pielgrzymi Ottona III do Gniezna w roku 1000 w świetle przekazów pisanych i źródeł archeologicznych, „Kronika Wągrowiecka", 1/9/, 2000/2001, s.22-32.

92. W. Dzieduszycki, M. Przybył, Rok 1000. Droga Ottona III do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, „Z Otchłani Wieków", t. 55 (3-4), 2000/2001, s. 37-41.

93. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Warsztaty archeologiczne - Funeralia Lednickie, „Z Otchłani Wieków", 55(3-4), 2000/2001, s. 77-80.

94. W Dzieduszycki, M. Przybył, Słowo Wstępne (w:) „Trakt cesarski. Iława - Gniezno-Magdeburg" (red. W. Dzieduszycki, M. Przybył), Poznań 2002, s. 11-13.

95. W. Dzieduszycki, M. Przybył, „Trakt cesarski" - próba odtworzenia przebiegu drogi pielgrzymki Ottona III do Gniezna na podstawie analizy źródeł pisanych i archeologicznych  (w:) „Trakt cesarski. Iława-Gniezno-Magdeburg" (red. W. Dzieduszycki, M. Przybył), Poznań 2002, s. 17-32.

96. W. Dzieduszycki, M. Przybył, Wizyta Ottona III w Polsce w roku 1000. Droga podróży cesarskiej przez zachodnie rubieże państwa pierwszych Piastów, „Studia Zachodnie", t. 6, 2002, s. 55-61.

97. B. i W. Dzieduszyccy, Średniowieczne i nowożytne dary monetarne złożone w pochówkach kościoła św. Piotra w Kruszwicy (w:) „Civitas et Villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej" (red. zbiorowa), Wrocław-Praha, 2002, s. 192-297.

98.  B. W. Dzieduszyccy, Nowe dane do studiów nad ornamentyką  wczesnośredniowiecznych wyrobów z poroża i kości odkrytych ostatnio na Kujawach (w:) „Res et Fontes" ( red. T. Galiński, G. Wilgocki), Szczecin 2003, s. 2001-2009.

99.. B. W. Dzieduszyccy, Nekropolie kruszwickie w wiekach średnich i nowożytności," Ziemia Kujawska", 16, 2003, s. 5-51.

100. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Słowo wstępne (w:) „Kobieta - Śmierć - Mężczyzna" (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński) , „Funeralia Lednickie" 5, 2003, s. 9-11.

101. M. Przybył, W. Dzieduszycki, Jaką drogą pielgrzymował Otton III do Gniezna  w roku 1000?," Gazeta Śremska", 1/156, 2003, s. 28-30.

102. W. Dzieduszycki, Średniowiecze i nowożytność (w:) „Od długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego. Wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno - Włocławek i Mogilno - Wydartowo", (red. J. Bednarczyk, A. Kośko), Poznań 2004, s. 459-498.

103. W. Dzieduszyccy, Znalezisko ceramiki tzw. husyckiej z Mietlicy, gm. Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie (w:) „Archaeologia et Historia Urbana" (red. R. Czaja, G. Nawrolska, et al.), Elbląg 2004 s. 429 - 434. 

104. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Słowo wstępne (w:) „Dusza maluczka a strata ogromna" (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński)," Funeralia Lednickie" 6, Poznań 2004, s. 9-13.

105. W. Dzieduszycki, Zakrzew pow. Sieradz, woj. łódzkie. Liczman norymberski (opracowanie numizmatyczne) „Wiadomości Numizmatyczne", , R. XLVIII, z. 2 (178), 2004, s. 229.

106. B. i W. Dzieduszyccy, Early Medieval Kruszwica (w:) Polish Lands At the Turn of the First and Second Millenia",  (red. P. Urbańczyk), Warszawa 2004 s. 223-240.

107. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Przedmowa, (w:) „Do, ut des - dar, pochówek, tradycja, Funeralia Lednickie „ 7 (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński), Poznań, 2005, s. 7 - 8.

108. B. W. Dzieduszyccy, Dzieje piastowskiego ośrodka w Kruszwicy we wczesnym średniowieczu (w: ) „Europa Środkowo-Wschodnia. Ideologia, historia, a społeczeństwo" ( red. zbiorowa), Zielona Góra 2005 s. 457 - 463.

109. B. W. Dzieduszyccy, A. J. Wrzesińscy, Dar i „dar.". Rozważania o symbolicznej specyfice wyposażenia pochówków  dostojników kościelnych grzebanych w kościołach  ( w:) „Do, ut des - dar, pochówek, tradycja", „Funeralia Lednickie" 7, Poznań 2005 s. 309 - 315. .

110. W. Dzieduszycki, A. Pelisiak, J. Skowron, Wyniki badań archeologicznych na stanowisku 4 w miejscowości Zabrzezie, pow. Pajęczno, woj. łódzkie (w:) „Badania archeologiczne na terenie odkrywki Szczerców Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów S.A." (red. R. Mazurowski, W. Dzieduszycki, D. Żychliński), Poznań 2006, s. 181-262.

111. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Słowo wstępne (w:) „Starość wiek spełnienia", „Funeralia Lednickie" 8, Poznań 2006, s. 7-9.

112. W. Dzieduszycki, Symbolika brązu w świetle studiów nad niektórymi formami wytworów z niego sporządzonymi (w:) „Opuscula Archaeologica", (red. W. Dzieduszycki), Zielona Góra 2007, s. 127-139.

113. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Wprowadzenie (w:) „Środowisko pośmiertne człowieka", „Funeralia Lednickie" 9, Poznań 2007, s. 9-10.

114.  W. Dzieduszycki, Kruszwica - piastowska domena nad Gopłem (w:) „Pradzieje Wielkopolski"  (red. M. Kobusiewicz), Poznań 2008, s. 399-429.

115. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Epidemie, klęski, wojny - wprowadzenie (w:) „Epidemie, klęski, wojny", „Funeralia Lednickie" 10, Poznań 2008, s. 9-11. 

116. W. Dzieduszycki, Las w kulturze średniowiecza (w:) „Człowiek i przyroda w średniowieczu", (red. M. Brzostowicz, J. Wrzesiński), Poznań - Ląd 2009, s.19 - 28.

117. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Zobaczyć świat (w:) „Metody, Źródła, Dokumentacja" „Funeralia Lednickie" 11,Poznań 2009,  s. 9-10.

118. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Funeralia Lednickie po raz dwunasty (w:) „Funeralia Lednickie" 12, Poznań 2010, s. 9-11.

119. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, O czym były trzynaste Funeralia (w:) „Funeralia Lednickie" 13, Poznań 2011, s. 9-10.

 

Redakcje

120 - 126. „Polish Archaeological Abstracts", vol. 16-21, Wrocław 1987-1996.

127. W. Dzieduszycki, M. Przybył (red.) „ Trakt Cesarski. Iława - Gniezno-Magdeburg",Poznań 2000.

128-136.  W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.)  „Funeralia Lednickie", t. 5-13, Poznań.

137. R. Mazurowski, W. Dzieduszycki, D. Żychliński, (red.) „Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców" Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów" S.A., Poznań 2006

138. „Opuscula Archaeologica", Zielona Góra 2007.

 

W druku

1.      Średniowiecze - Nowożytność - Współczesność (w:) „Archeologiczne badania wzdłuż rurociągu tranzytowego t. II, Wielkopolska Zachodnia", Poznań.

2.      Wierzchaczewo, stan. 2 (monografia stanowiska) (w:) „Archeologiczne badania wzdłuż gazociągu tranzytowego, tranzytowego. II, Wielkopolska Zachodnia", Poznań.

3.      Blei, „Encyklopedie zur Frühgeschichte", Berlin.

4.      Przemiany socjotopograficzne miasta słowiańskiego w X-XIII wieku (w:) Materiały Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej we Lwowie,  Lwów.    

5.      The role socio-economic transformation of commercial and productive links between Pomerania the role and Kuiavia  in the Early Middle Ages (w:) "Frühmittelater Osteeraum", Stockholm.

6.      W. Dzieduszycki, D. Jankowska, D. Żychliński, J. Żychlińska, Otorowo, stan. 66, gmina Kaźmierz (w:) „Archeologiczne badania wzdłuż gazociągu tranzytowego, t. II, Wielkopolska Zachodnia", Poznań.

7.      B. W. Dzieduszyccy, Badania wykopaliskowe w Mietlicy, woj. kujawsko-pomorskie, „Komunikaty Archeologiczne", Bydgoszcz.

8.      L. Czerniak, W. Dzieduszycki., H. Mamzer, Katalog stanowisk archeologicznych, gmina Gostyń, woj. leszczyńskie, Leszno - Poznań.

9.      J. Chmiel, W. Dzieduszycki, Z. Harabin, M. Kupczyk, Gopło - Mare Polonorum. Ścieżki dydaktyczne, Inowrocław - Bydgoszcz.

10. Wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych na stanowisku 4 (A2-304), w      Chociczy, pow. Września, woj. wielkopolskie, Poznań.

    11. Wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych na stanowisku 21 (A2-411) w Daniszewie, pow. Koło, woj. wielkopolskie, Poznań.

    12. W. Dzieduszycki, R. Mazurowski (red.) Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy rurociągu tranzytowego, t. II,  Wielkopolska Zachodnia", Poznań.

   13. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Wprowadzenie, Obcy, „Funeralia Lednickie" 14, Poznań.

   14. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.) Obcy, „Funeralia Lednickie 14, Poznań.

   15. Przemiany społeczno-organizacyjne wczesnośredniowiecznych Kujaw - możliwości interpretacyjne archeologii, „Archaeologia versus historiam - historia versus archeologiam", Poznań.

   16. J. Wrzesiński, W. Dzieduszycki, Funeralia Lednickie - warsztaty archeologiczno-antropologiczne (w:) Archeologia - Antropologia - Historia. Badania nad przeszłością społeczną, Warszawa.

   17. W. Dzieduszycki, M. Małachowicz, M. Maciejewski, Zamek kruszwicki. Monografia.