Dr hab. Jacek Kabaciński

e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

telefon kontaktowy; 61-657-99-01 

2   Wykształcenie:

uczelnia i lata studiów: Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, 1981-1985

specjalizacja, tytuł pracy magisterskiej, promotor: Archeologia, Stanowisko z epoki kamienia w Bolkowie, prof. dr hab, Jan Żak

tytuł  pracy doktorskiej, promotor, rok; Społeczności łowiecko-zbierackie Pojezierza Lubuskiego, prof. dr hab. Michał Kobusiewicz, 1994r.

habilitacja (rok, temat): 2011, Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultur wstęgowych strefy wielkodolinnej Niżu Polskiego

Języki obce

język; stopień znajomości.

Angielski, b.dobry
Niemiecki, podstawowy
Rosyjski, podstawowy

3   Praca badawcza:

Obszary zainteresowań zawodowych:

epoka i obszar geograficzny;

I. Epoka kamienia, Niż Europejski

Zagadnienia:

(a) osadnictwo kultury hamburskiej i świderskiej na Niżu

(b) studia nad chronostratygrafią i uwarunkowaniami środowiskowymi osadnictwa paleolitycznego i wczesnomezolitycznego Niżu Środkowoeuropejskiego;

(c) badania osadnictwa wczesnomezolitycznego północnej Wielkopolski

(d) studia nad problematyką relacji kulturowych między ostatnimi społecznościami łowiecko-zbierackimi a pierwszymi rolnikami Niżu Środkowoeuropejskiego

(e) studia nad wytwórczością krzemieniarską społeczności neolitycznych Niżu Polskiego;

 
II. Epoka kamienia, Afryka północno-wschodnia

Zagadnienia:

(a) badania nad późno-neolitycznymi społecznościami pasterskimi Pustyni Zachodniej w Egipcie i społecznościami neolitycznymi środkowego Sudanu;

(b) studia nad wytwórczością krzemieniarską społeczności predynastycznych i wczesno-dynastycznych północnego Egiptu (delta Nilu)

  
Zakończone projekty badawcze:


I. Najstarsze osadnictwo grup łowiecko-zbierackich północnej części Niziny Wielkopolskiej"
(grant nr 1 01H 020 14)


lata realizacji projektu: 1998-2001

funkcja w zespole projektowym; kierownik projektu

jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące; IAE PAN

kierownik projektu; Jacek Kabaciński

Opis projektu:
Międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt dotyczył  rozpoznania osadnictwa kultury hamburskiej na stanowisku nr 33 w Mirkowicach i jego analizy na szerokim tle porównawczym. W rezultacie prowadzonych prac uchwycono na stanowisku unikatową sekwencję późnoglacjalnych osadów biogenicznych i mineralnych od końca pleniglacjału po młodszy dryas, z poziomami odpowiadającymi chronologicznie osadnictwu paleolitycznemu. Z osadów tych pochodzi największy zbiór drobnej fauny późnoglacjalnej z obszarów całego Niżu Europejskiego. Jednocześnie w obrębie osady, poza licznym inwentarzem krzemiennym, zarejestrowano w obrębie ogniska unikatową kolekcję szczątków pokonsumpcyjnych, w tym zająca polarnego i kilku gatunków ryb. Odkrycia te w zasadniczy sposób wpłynęły na postrzeganie gospodarki grup hamburskich na Niżu, potwierdzając stosowanie przez nich bardziej elastycznych form zdobywania pożywienia, niż sądzono do niedawna.

publikacje dotyczące projektu:

Marek Chłodnicki, Jacek Kabaciński
1997    Mirkowice - another settlement of Hamburgian Culture at the Polish Plain, Przegląd Archeologiczny 45, s. 5-23.

Jacek Kabaciński, Bodil Bratlind, Lucyna Kubiak, Daniel Makowiecki, Romuald Schild, Kazimierz Tobolski
1999    The Hamburgian settlement at Mirkowice: recent results and research perspectives (w:) M. Kobusiewicz, J. K. Kozłowski (red.) Post-Pleniglacial re-colonisation of the Great European Lowland, s. 211-238.

Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Bodil Bratlund, Lucyna Kubiak Martens, Kazimierz Tobolski, Klaas van der Borg, Anna Pazdur
2002    The Lateglacial sequence at the Hamburgian site at Mirkowice: stratigraphy and geochronology, (w:) B.V. Eriksen, B. Bratlund (reds) Recent studies in the Final Palaeolithic of the European plain, s. 109-116. Jutland Archaeological Society Publications vol. 39, Aarhus University Press.

Jacek Kabaciński and Romuald Schild
2005    The Hamburgian Site at Mirkowice: A Chronological Framework. Fontes Archaeologici Posnanienses, 41, s. 15-20.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Big game versus small game hunting - subsistence strategies of the Hamburgian Culture, (w:) M.Street, N.Barton, T.Terberger (reds) Humans, environment and chronology of the late glacial of the North European Plain, Mainz, s. 67-75.

II. Kultura Ertebolle na Pomorzu Środkowym - chronologia, osadnictwo i relacje z kulturami wczesnego i środkowego neolitu Niżu Polskiego (projekt nr 1 H01H 013 29)

lata realizacji projektu; 2005-2008

funkcja w zespole projektowym; kierownik projektu

jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: IAE PAN

kierownik projektu; Jacek Kabaciński

opis projektu:
Celem tego interdyscyplinarnego, międzynarodowego projektu badawczego, koncentrującego się wokół badań stanowisk nr 9 i 10 w Dąbkach,  była rekonstrukcja osadnictwa późnomezolitycznego i wczesnoneolitycznego na Pomorzu, w kontekście rozwoju kultury Ertebølle. Szczególny nacisk położony był na: (a) wyjaśnienie genezy ceramiki w kulturze Ertebølle w kontekście osadnictwa późnomezolitycznego na Pomorzu Środkowym; (b) genezę kultury pucharów lejkowatych w kontekście wczesnego osadnictwa tej kultury na Pomorzu Środkowym; (c) stworzenie lokalnego schematu chrono-stratygraficznego dla Pomorza Środkowego w okresie od końca VI po I połowę IV tyś. BC; (d) charakterystykę osadnictwa typu ertebelskiego w rejonie Dąbek; (e) rekonstrukcję dynamiki przemian środowiska naturalnego w rejonie Dąbek w okresie od 6 do 4 tyś. BC; (f) odtworzenie relacji pomiędzy topografią osadnictwa a zmieniającym się poziomem wody w Bałtyku;

(g) zagadnienie wczesnego pojawienia się bydła i świni w kontekście kultury Ertebølle na Pomorzu Środkowym.

Publikacje dotyczące projektu:

Kabaciński J., Terberger T., Ilkiewicz J.
2007    Archeologiczne badania późnomezolitycznego osadnictwa w Dąbkach. W:          W.Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. VI, Gmina   Darłowo, 47-55.
Kabaciński J., Heinrich D., Terberger T.

2009    Dąbki revisited - new evidence on the question of earliest cattle use in Pomerania. W:    S. McCartan, R.Schulting, G. Warren, P. Woodman (reds), Mesolithic Horizons, 548-   555, Oxbow Books.
Kabaciński J., Terberger T.

2009    From Late Hunter-fishers to Early Farmers on the Pomeranian Coast. New research at    Dąbki 9, Koszalin District. W: J. M. Burdukiewicz, K. Cyrek, P. Dyczek, K. Szymczak (reds), Understanding the Past. Papers offered toStefan K. Kozłowski,         Warszawa, 165-184.
Terberger T., Hartz H., Kabaciński J.

2009    Late hunter-gatherer and early farmer contacts in the southern Baltic - a discussion.       (w:) H.Glørstad, Ch. Prescott (reds), Neolithisation as if History Mattered, Uddevalla, Bricoleur Press, 257-298.
Kabaciński J., Ilkiewicz J., Kotula A., Terberger T

2010    Vom Hecht zum Haustier - die letzten Küstenjäger zwischen Oder und Weichsel, Archäeologie in Deutschland 2010 (2), 58-59.

Terberger T., Kabaciński J. 2010. The Neolithisation of Pomerania - a Critical     Review. W: D.Gronenborn, J.Petrasch (reds.), The Spread of the Neolithic to Central   Europe. Mainz, 375-405.

Jacek Kabaciński, Thomas Terberger
2011    Pots and pikes at Dąbki 9, Koszalin district (Poland) - the early pottery on the Pomeranian coast (w:) S.Hartz, F.Luth, T.Terberger (ed.) Early Pottery in the Baltic-Dating, Origin and Social Context, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission Vol. 89 (2008), s. 361-392.

Jacek Kabaciński, Danuta Król, Thomas Terberger

2011    Early Pottery from the Coastal Site Rzucewo, Gulf of Gdańsk (Poland), (w:) S.Hartz, F.Luth, T.Terberger (ed.) Early Pottery in the Baltic-Dating, Origin and Social Context, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission Vol. 89 (2008), s. 393-407.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T.

w druku  Relacje łowiecko-zbierackich społeczności z Dąbek z kulturami neolitycznymi            Europy środkowej, (w:) Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesnej    epoki brązu w Polsce Północno - Wschodniej", Supraśl, 18-19 listopada 2010.

 
III. Der steinzeitliche Fundplatz Dabki bei Darlowo, Polen - Landschaftsveränderung und Innovationen im Küstengebiet zwischen Oder und Weichsel ca. 5000 bis 3500 v.Chr. (grant Deutsche Forschungsgemeinschaft nr TE 259/4-1)

lata realizacji projektu; 2009-2012

funkcja w zespole projektowym; współwykonawca projektu

jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: Uniwersytet w Greifswaldzie, IAE PAN

kierownik projektu; Thomas Terberger

opis projektu:

Głównym celem projektu była rekonstrukcja dynamiki przemian rekonstrukcji środowiska przyrodniczego rejonu stanowiska w Dąbkach, uwzględniająca komputerowe przetwarzanie informacji, oparte o zastosowanie systemu GIS. Jednocześnie projekt był ukierunkowany na uchwycenie zasadniczych punktów zwrotnych w rozwoju kulturowym społeczności późnomezolitycznych i wczesnoneolitycznych strefy południowobałtyckiej.
 

Publikacje dotyczące projektu:

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T
2011    Long distance exchange in the Central European Neolithic: Hungary to the Baltic. Antiquity, 85 (2011), 43-58.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T.

2012  Cultural relations between the Great Hungarian Plain and the southern Baltic       coast.   Imports from the Bodrogkeresztúr Culture on the site Dąbki 9 (Middle Pomerania).
            Sprawozdania Archeologiczne, 2011, vol. 63.Obecnie realizowane projekty badawcze:

I. Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu (projekt rozwojowy MNiSW nr R17 0014 06)

rok rozpoczęcia projektu: 2009

planowana data zakończenia projektu: 2012

funkcja w zespole: główny wykonawca

jednostki biorące udział w projekcie: IAE PAN

kierownik projektu: Michał Kobusiewicz

jednostka organizująca: IAE PAN

Opis projektu:

W części projektu dotyczącej późnego glacjału projekt koncentruje się na systematycznym, kontrolowanym programie datowania osadów późnoglacjalnych, rejestrowanych na stanowisku nr 33 w Mirkowicach. Ich celem, w połączeniu z analizami palinologicznymi i analizami makroszczątków roślinnych, oraz analizami kopalnych pyłów wulkanicznych, jest stworzenie reperowego stanowiska dla badań nad chronostratygrafią i środowiskiem późnego glacjału Niżu środkowoeuropejskiego. Jednocześnie projekt zmierza do rejestracji chronologii i stratygrafii wybranych znalezisk i sekwencji osadniczych późnego glacjału i holocenu Wielkopolski.

 
II. Społeczności łowiecko-zbierackie wczesnego mezolitu środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (projekt NCN nr N N109 181340)

rok rozpoczęcia projektu: 2011

planowana data zakończenia projektu: 2013

funkcja w zespole: kierownik projektu

jednostki biorące udział w projekcie: IAE PAN

kierownik projektu: Jacek Kabaciński

jednostka organizująca: IAE PAN

Opis projektu:

     Projekt dotyczy badań nad wczesnym okresem istnienia społeczności mezolitycznych w środkowej części Niżu Polskiego. Jego podstawą są multidyscyplinarne i wieloaspektowe badania stanowiska nr 7 w Krzyżu Wielkopolskim. Jest to unikatowe w skali całego Niżu Europejskiego stanowisko torfowe, porównywalne do stanowisk typu Star Car czy Friesack, na którym zarejestrowano rozbudowaną sekwencję preborealnych i borealnych osadów biogenicznych i mineralnych, zawierających bogate i zróżnicowane pozostałości osadnictwa wczesnomezolitycznego, w tym przede wszystkim kilkadziesiąt narzędzi z poroża i kości oraz setki odpadów produkcyjnych i pokonsumpcyjnych z tych surowców, którym towarzyszyły bogate inwentarze krzemienne i zwęglone makroszczątki roślinne.
     Dzięki badaniom stanowiska w Krzyżu Wlkp. możliwe będzie przeprowadzenie studiów nad kluczowymi  i niezwykle jeszcze słabo rozpoznanymi aspektami osadnictwa wczesnomezolitycznego: chronologią i systematyką tego osadnictwa,  przemianami wytwórczości krzemiennej rozpatrywanymi w skali mikro i makroregionalnej, wytwórczością narzędzi z surowców organicznych, w tym zwłaszcza technologią ich produkcji, typologią i funkcją. Równocześnie prowadzone będą badania nad podstawami utrzymania społeczności mezolitycznych oraz rekonstrukcją przemian środowiska przyrodniczego rejonu stanowiska w późnym glacjale i wczesnym holocenie, oparte o wszechstronne analizy geologiczne, geomorfologiczne, stratygraficzne i paleobiologiczne. Połączenie badań paleo-środowiskowych  i analizy zdjęć lotniczych pradoliny środkowej Noteci pozwoli na zrekonstruowanie uwarunkowań środowiskowych zachowań osadniczych,  a w konsekwencji na zidentyfikowanie na tym obszarze kolejnych stanowisk wczesnomezolitycznych o porównywalnym potencjale, co m. innymi umożliwi skuteczną ich ochronę.  Odrębnym aspektem badań, związanym bezpośrednio ze znaleziskami z Krzyża Wlkp., będą studia nad sztuka mezolityczną. Wyniki badań stanowiska w Krzyżu Wielkopolskim i innymi stanowiskami regionu stanowić będą punkt wyjścia dla badań porównawczych różnych aspektów osadnictwa wczesnomezolitycznego Niżu Europejskiego, stanowiąc jednocześnie dla nich kluczowy punkt odniesienia. 

Publikacje dotyczące projektu:

Kabaciński J., David E., Makowiecki D., Schild R., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M.
2008    Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim. Archeologia Polski LIII/2, 243-288.

Kabaciński J.
2009    Quarrying the antler adzes - a new Mesolithic site of the Boreal period at Krzyż   Wielkopolski, western Poland. Quartär 56, 119-130.

Kabaciński J., Hartz S., Terberger T.
2011    Elks in the early Stone Age art of the northern Lowlands Prehistorische Zeitschrift 86, 151-165.

III.  The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages (projekt MNiSW nr 11H 11 018680)

rok rozpoczęcia projektu: 2012

planowana data zakończenia projektu: 2017

funkcja w zespole: koordynator I tomu (od pierwszych śladów pojawienia się człowieka do 5000 BC), wykonawca

jednostki biorące udział w projekcie: IAE PAN

kierownik projektu: Przemysław Urbańczyk

jednostka organizująca: IAE PAN

Opis projektu:

Celem projektu jest przygotowanie i wydanie nowej syntezy pradziejów ziem polskich od momentu pojawienia się pierwszych śladów człowieka po wczesne średniowiecze. Synteza ta, ujęta w 5 tomów, prezentować będzie historię rozwoju społeczności ludzkich zamieszkujących teren Polski, począwszy od pierwszych  ugrupowań łowiecko-zbierackich plejstocenu po państwo wczesno-piastowskie. Projekt uwzględniać będzie najnowsze źródła archeologiczne i aktualne wyniki badań paleo-środowiskowych.


IV. Neolityzacja Pomorza Środkowego. Geneza i rozwój kultury pucharów lejkowatych strefy południowego Bałtyku w końcu V i w I połowie IV tysiąclecia p.n.e. (projekt NCN nr 2011/03/B/HS3/04623)

rok rozpoczęcia projektu: 2012

planowana data zakończenia projektu: 2015

funkcja w zespole: główny wykonawca

jednostki biorące udział w projekcie: IAE PAN

kierownik projektu: Agnieszka Czekaj-Zastawny

jednostka organizująca: IAE PAN

Opis projektu:

Celem projektu jest rekonstrukcja procesu neolityzacji na terenie Pomorza Środkowego. U jego podstaw leży problem genezy i rozwoju społeczności kultury pucharów lejkowatych (KPL) na tym obszarze oraz ich relacje ze społecznościami późnomezolitycznymi. Wynikiem realizacji projektu będzie charakterystyka przebiegu i dynamiki procesu neolityzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju osadnictwa i obrządku pogrzebowego (idei megalitycznej) KPL. Istotnym elementem efektu końcowego będzie także określenie ram chronologicznych wczesnych faz KPL na Pomorzu Środkowym, odtworzenie genezy i związków ze społecznościami mezolitycznymi oraz wczesnymi ugrupowaniami pucharowymi z terenów Skandynawii, północnych Niemiec i Niżu Polskiego.

 

V. Der steinzeitliche Fundplatz Dąbki bei Darłowo, Polen - Landschaftsveränderung und Innovationen im Küstengebiet zwischen Oder und Weichsel ca.5000 bis 3500 v.Chr. (Grant DFG nr TE 259/4-2)

 rok rozpoczęcia projektu: 2012

planowana data zakończenia projektu: 2014

funkcja w zespole: główny wykonawca, koordynator projektu

kierownik projektu: prof. Thomas Terberger

jednostka organizująca: Uniwersytet w Greifswaldzie

 

VI. Osada metalurgów kultury mogiłowej w Szczepidle nad środkową Wartą (grant  MNiSW nr N N109 054039)

rok rozpoczęcia projektu: 2010

planowana data zakończenia projektu: 2013

funkcja w zespole: wykonawca

kierownik projektu:  dr hab. Przemysław Makarowicz

jednostka organizująca: UAM w Poznaniu

 

VII. Prehistoria północno-wschodniej Afryki: badania Combined Prehistoric Expedition (Połączona Ekspedycja Archeologiczna IAE PAN)

rok rozpoczęcia projektu: 1999

planowana data zakończenia projektu: bezterminowo

funkcja w zespole: kierownik Misji, jeden z wykonawców badań

jednostki biorące udział w projekcie: IAE PAN

kierownik projektu: Jacek Kabaciński

jednostka organizująca: IAE PAN

Opis projektu:

Badania Combined Prehistoric Expedition koncentrują się wokół badań nad rozwojem społeczności pradziejowych NE Afryki, zwłaszcza Egiptu i Sudanu. Od kilkunastu lat szczególny wysiłek badawczy jest skierowany na rozpoznanie osadnictwa neolitycznego na obszarze Pustyni Zachodniej Egiptu, gdzie prowadzone są prace na stanowiskach osadowych i cmentarzyskach w rejonie Gebel Nabta, Gebel Ramlah i Berget el Sheb.

 

Publikacje dotyczące projektu:

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Joel D. Irish, Fred Wendorf

2004    Discovery of the first Neolithic cemetery in Egypt's western Desert, Antiquity, vol. 78, no. 301,s. 566-578.

Joel D. Irish, Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild

2005    Short Communication: Two Additional Egyptian Neolithic Burials Exhibiting Unusual Mortuary Treatment of Teeth, International Journal of Osteoarchaeology 15, s. 136-139.

Romuald Schild, Michał Kobusiewicz, Fred Wendorf, Joel D. Irish, Jacek Kabaciński, Halina Królik, Gilberto Calderoni

2005    A new impotrant area of Neolithic occupation in the Southwestern Desert of Egypt (w:) B. E. Barich,T. Tillet, K.H. Striedter (red.) Hunters vs. Pastoralists in the Sahara: Material Culture and Symbolic Aspects, BAR International Series 1338,s. 51-56.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Fred Wendorf

2005    Discovery of a Late Neolithic Cemetery in the Western Desert, Egypt, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 3, s. 127-130.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Joel  D. Irish and Fred Wendorf.

2009    Burial practices of the Final Neolithic pastoralists at Gebel Ramlah, Western Desert of Egypt. BMSAES 13: 147-74.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Joel D. Irish, Maria C. Gatto, Fred Wendorf (red).

2010    Gebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt, Poznań.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński

2010    Cemeteries, (w:) Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Joel D. Irish, Maria C. Gatto, Fred Wendorf (red.) Gebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt, s. 7-116, Poznań.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński

2010    Chronology, (w:) Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Joel D. Irish, Maria C. Gatto, Fred Wendorf (red.) Gebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt, s. 117-122, Poznań.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński

2010    Conclusions, (w:) Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Joel D. Irish, Maria C. Gatto, Fred Wendorf (red.) Gebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt, s. 249-260, Poznań.

 

VIII. Kierujący ze strony polskiej od 2005 roku umową międzynarodową zawartą między Institute of History, University of Greifswald a Instytutem Archeologii i Etnologii PAN pt. "Cultural development of the areas on both sides of the Odra river during Late Glacial and Early Holocene".Praktyka terenowa:

Stanowisko Termin prowadzonych badań Funkcja stanowiska i datowanie Kierownik badań Jednostka organizacyjna  
Koźle, stan.1 1 mc-Lipiec 1985 Mezolit J.Kabaciński IAEPAN  
Dąbki, stan. 9, pow. sławieński 8 m-cy 2003-2011 Kultura Ertebǿlle J.Kabaciński IAEPAN  
Wojnowo, gm. Kargowa, pow. zielonogórski, stan. 2, 3; 8 miesięcy w latach 1986-1993 Paleolit, mezolit M.Kobusiewicz IAEPAN  
Smolno Wielkie, gm. Kargowa, pow. zielonogórski stan. 2,3,4  
Buchanan Site, Iowa, USA 4 m-ce -06-07.1989 oraz 06-07.1991 Okres Archaiczny J.Bower, M.Kobusiewicz Iowa State Univ.  
Gebel Kobkabba, Letti Basin, Kadero (Sudan) 8 mcy w latach 1991-2003 Paleolit-neolit J.Kabaciński, M.Kobusiewicz Royal Ontario Museum  
Tell el Farcha, Nabta Playa, Gebel Ramlah Playa (Egipt) 24 mce w latach 1995-2011 Paleolit-neolit M.Chłodnicki, R.Schild, M.Kobusiewicz, J.Kabaciński Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne, IAE PAN  
 
Komorniki, gm. loco, pow. poznański stan. 39; 42 12 m-cy w latach 2000-2002 Neolit- średniowiecze J.Kabaciński Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne  
Koordynator badań archeologicznych na trasie gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia oraz badań na trasie autostrad A1, A2 i A4 W latach 1995-2008 Paleolit - ok. nowożytny J.Kabaciński IAE PAN  
Mirkowice, gm. Mieścisko, stan. 33 7 m-cy w latach 1996-2010 Paleolit-neolit J.Kabaciński IAE PAN  
Krzyż, gm. loco, stan. 7 5 m-cy w latach 2005-2011 wczesny mezolit J.Kabaciński IAE PAN, Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne  

 
 

4  Kariera zawodowa:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 1985-2012

5   Stypendia:

1. Pobyt badawczy, Museum für Vor- und Frühgeschichte Potsdam, Niemcy, 1 m-c, 1986

2. Pobyt badawczy, Aarhus University, Dania, 1 m-c, 1988

6   Dydaktyka:

instytucja w której prowadzono zajęcia;
tematyka zajęć.

- w latach 90-tych przez 3 lata prowadzenie zajęć dla studentów I i II roku  na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w zakresie paleolitu i mezolitu Niżu Europejskiego.

- od kilkunastu lat prowadzący praktyki terenowe dla studentów Uniwersytetu  im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Warszawskiego, Uniwersytetu w Greifswaldzie, Uniwersytetu w Tokio  i Uniwersytetu Stanowego w Ames, Iowa (USA).


7   Działalność redakcyjna i edytorska:

redakcja prac zbiorowych i czasopism (tytuły, lata):

 
Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński (red.)
1993    Chwalim. Subboreal hunter-gatherers of the Polish Plain, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.)
2004    Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych, Poznań 2004.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński (red.)
2007    Studies in the Final Palaeolithic Settlement of the Great European Plain, Poznań

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.)
2009    Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.)
2010    Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, Poznań.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Joel D. Irish, Maria C. Gatto, Fred Wendorf (red).
2010    Gebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt, Poznań.

Józef Bednarczyk, Jacek Kabaciński, Aleksander Kośko (red.)
2010    Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, tom 1, Osadnictwo Kotliny Kolskiej, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.)
2011    Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań.
 

8   Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:

 
1. XII Komisja U.I.S.P.P. - "The Final Palaeolithic of the Great European Plain, członek Komisji od 1999r.

2. International Commission of the Latter Prehistory of North-Eastern Africa 2; od 1999r. członek,, od 2007r. sekretarz

3. Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne, 1995-2000, 2010-2011 - vice Prezes; 2001-2010 - prezes Zarządu.

4. Komisji Archeologicznej przy Poznańskim Oddziale PAN; członek od 2007 r,.

5. European Stone Age Bog Site Work Group, członek założyciel, od 2011 r.

 
9   Organizacja i popularyzacja nauki:

- uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych w kraju i za granicą;

- organizator lub współorganizator kilku konferencji międzynarodowych dotyczących późnego glacjału Niżu Europejskiego oraz Prehistorii Afryki północno-wschodniej

- autor kilkunastu wywiadów telewizyjnych, radiowych i prasowych, dotyczących prahistorii Europy środkowej oraz Afryki północno-wschodniej oraz kilku wystaw 

 

Bibliografia

1991

Michał Kobusiewicz, Kabaciński Jacek
1991 Wojnowo "a" późnoplejstoceńskie stanowisko z liściakami. Fontes Archaeologici Posnanienses Vol. 36: 1987/1988, s. 1-35.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński
1991 Late Mesolithic Dwelling Object in Pomorsko (Western Poland), Przegląd Archeologiczny 38, s. 5-15. 1992 Michał

1992

Kobusiewicz, Jacek Kabaciński
1992 Late Palaeolithic site at Wojnowo, Zielona Góra voivodeship, Fontes Archaeologici Posnanienses 37, s.23-46.

Jacek Kabaciński
1992 O homogeniczności stanowisk archeologicznych. Uwagi do artykułu T. Galińskiego" Zespoły typu Tanowo. Zachodniopomorski ekwiwalent ugrupowania Ertebølle-Ellerbeck-Lietzow", Przegląd Archeologiczny, 40, s. 105-112.

Jacek Kabaciński
1992 Dąbki, stan. 9 na tle osadnictwa epoki kamienia strefy południowego Bałtyku, Dorzecze 1: 6-41.

1993

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński
1993 Chwalim. Subboreal hunter-gatherers of the Polish Plain, Poznań.

1996

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński
1996 Jebel Kobkabba: a Middle Palaeolithic site in Sudanese Nubia (w:) L.Krzyżaniak, K.Kroeper, M.Kobusiewicz (red.) Interregional Contacts in the Latter Prehistory of Northeastern Africa, s. 355-375, Poznań.

1997

Marek Chłodnicki, Jacek Kabaciński
1997 Mirkowice - another settlement of Hamburgian Culture at the Polish Plain, Przegląd Archeologiczny 45, s. 5-23. PDF

Lech Czerniak, Jacek Kabaciński
1997 The Ertebølle Culture in the Southern Baltic Coast, (w:) D. Król (red.) The Built Environment of Coast Areas During the Stone Age, s. 70-79.

1998

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński
1998 Some aspects of the Mesolithic-Neolithic Transition in the Western Part of the Polish Plain, (w:) M. Zvelebil, R. Dennell i L. Domańska (red.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region, s. 95-102. Sheffield Academic Press.

Lech Czerniak, Jacek Kabaciński
1998 Neolithic foragers and farmers: political, economical and ecological frontiers in the North European Plain, (w:) M. Pearce, M. Tosi (red.) Papers from the EAA Third Annual Meeting at Ravenna 1997, s. 237-240. BAR International Series 717.

Jacek Kabaciński, Krzysztof Szamałek, Małgorzata Winiarska-Kabacińska
1998 Stanowisko Żółwin 10 (w:) R. Mazurowski (red.) Badania archeologiczne na trasie gazociągu tranzytowego, Poznań, s. 315-359.

1999

Jacek Kabaciński, Donatella Usai
1999 Late Palaeolithic chert assemblages from the Upper Egyptian Nile Valley, Poznań.

Jacek Kabaciński, Bodil Bratlind, Lucyna Kubiak, Daniel Makowiecki, Romuald Schild, Kazimierz Tobolski
1999
The Hamburgian settlement at Mirkowice: recent results and research perspectives (w:) M. Kobusiewicz, J. K. Kozłowski (red.) Post-Pleniglacial re-colonisation of the Great European Lowland, s. 211-238.

2000

Jacek Kabaciński, Donatella Usai
2000 Preliminary results of the study on Late Palaeolithic chert workshops (w:) L. Krzyżaniak, K. Kroeper i M.Kobusiewicz (red.) Recent research into the Stone Age of Northeastern Africa, s. 61-75.

Lucyna Domańska, Jacek Kabaciński
2000 Krzemieniarstwo społeczności późnoneolitycznych, w: A.Kośko (red.) Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. III, Kujawy, cz. 4, s. 379 - 391, Poznań.

Lucyna Domańska, Jacek Kabaciński
2000 Krzemieniarstwo społeczności z interstadium epok neolitu i brązu, w: A.Kośko (red.) Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. III, Kujawy, cz. 4, s. 555-556, Poznań.

2001

Jacek Kabaciński
2001 The Mesolithic-Neolithic transition in the southern Baltic Coastlands (w:) Fontes Archaeologici Posnanienses 39, s. 129-161.

Michał Kobusiewicz, Kabaciński Jacek
2001 Afryka, Archeologia, hasło (w:) Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2001, ss. 164-166.

2002

Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Bodil Bratlund, Lucyna Kubiak Martens, Kazimierz Tobolski, Klaas van der Borg, Anna Pazdur
2002 The Lateglacial sequence at the Hamburgian site at Mirkowice: stratigraphy and geochronology, (w:) B.V. Eriksen, B. Bratlund (reds) Recent studies in the Final Palaeolithic of the European plain, s. 109-116. Jutland Archaeological Society Publicationsvol. 39, Aarhus University Press.

Danuta Prinke, Agnieszka Przybył, Piotr Chachlikowski, Jacek Kabaciński
2002 Obiekt kultury pucharów lejkowatych (39) w Szczuczynie, gm. Szamotuły, stan. 5 - na tle wstępnych wyników badań stanowiska wielokulturowego (w:) R. Pietrzak, H. Machajewski (red) Badania archeologiczne Ziemi Szamotulskiej, część I, s. 7-44.

Romuald Schild, Michał Kobusiewicz, Fred Wendorf, Joel D. Irish, Jacek Kabaciński, Halina Królik
2002 Gebel Ramlah Playa (w): Jennerstrasse 8 (red) Tides of the Desert. Contributions to the Archaeology and Environmental History of Africa in Honour of Rudolf Kuper, Africa Praehistorica 14, s. 117-123. Heinrich-Barth-Institut, Köln.

Jacek Kabaciński
2002 The lithic industry (w:) M.Chłodnicki, K.Ciałowicz, Tell el-Farkha Seasons 1998-1999. Perliminary Report, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo 58, s. 107-110.

Marek Chłodnicki, Jacek Kabaciński
2002 Geological Drilling (w:) M.Chłodnicki, K.Ciałowicz, Tell el-Farkha Seasons 1998-1999. Perliminary Report, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo 58, s. 115.

2003

Czerniak Lech, Jacek Kabaciński
2003 Ślady osadnictwa z okresu schyłkowego paleolitu, późnego neolitu i wczesnej epoki brązu (w:) L. Czerniak (red.) Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców" Kopalni Węgla Brunatnego „ Bełchatów" S.A., tom 3, cz. I. Wyniki badań na archeologicznych w Grabku, gm. Szczerców, woj. łódzkie, stanowisko 9, s. 55-62.

Jacek Kabaciński
2003 Wytwórczość krzemienna (w:) Czerniak (red.) Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców" Kopalni Węgla Brunatnego „ Bełchatów" S.A., tom 3, cz. II. Wyniki badań na archeologicznych w Zabrzeziu, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, stanowisko 1, s. 223-244.

Jacek Kabaciński
2003 Wytwórczość krzemienna z okresu późnego neolitu i wczesnej epoki brązu (w:) M. Chłodnicki (red.) Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców" Kopalni Węgla Brunatnego „ Bełchatów" S.A., tom 4, s. 29-36.

Jacek Kabaciński
2003 Lithic industry at Tell el-Farkha (Eastern Delta) (w:) L. Krzyżaniak, K. Kroeper i M. Kobusiewicz (red.) Cultural Markers in the Later Prehistory of Northeastern Africa and Recent Research. Studies in african Archaeology 8, s. 201-212.

Jacek Kabaciński
2003 Holocene lithic industries of the Letti Basin (Northern Sudan) (w:) L. Krzyżaniak, K. Kroeper i M. Kobusiewicz (red.) Cultural Markers in the Later Prehistory of Northeastern Africa and Recent Research. Studies in african Archaeology 8, s. 283-306.

Marek Chłodnicki, Jacek Kabaciński
2003 The Neolithic of the Dongola Reach (Nubia), African Reports, vol. 2, s. 57-69. Jacek Kabaciński 2003 Lithic Industry, (w:) M.Chłodnicki, K.M.Ciałowicz, Polish Excavations at Tell el-Farkha (Gazala) in the Nile Delta, Archeologia, vol. LIII, 2002, s. 99-107.

Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Jacek Kabaciński
2003 Recent Lithic Research in Poland, Lithic Technology, vol. 28(I), 2003, s. 5-12.

2004

Lech Czerniak, Jacek Kabaciński
2004 Archeologiczne badania ratownicze Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu na trasie autostrad A-1 i A-2 w Wielkopolsce i na Kujawach w roku 2001 i 2002 (w:) Z. Bukowski (red.) Ogólnopolski program ochrony archeologicznych dóbr kultury zagrożonych planowaną budową autostrad. Raport 2001-2002, s. 141-155.

Joel D. Irish, Przemysław Bobrowski, Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild
2004 An Artificial Human Tooth from the Neolithic Cemetery at Gebel Ramlah, Egypt, Dental Anthropology, 17, vol. 1, s. 28-31.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Joel D. Irish, Fred Wendorf
2004 Discovery of the first Neolithic cemetery in Egypt's western Desert, Antiquity,vol. 78, no. 301,s. 566-578.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2004 Wprowadzenie, (w :) Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.) Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych, Poznań 2004, s. 8-12.

Iwona Sobkowiak-Tabaka, Jacek Kabaciński
2004 Chata ludności kultury pucharów lejkowatych w Komornikach, (w :) Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.) Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych, Poznań 2004, s. 13-15.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2004 Chronologia obiektu mieszkalnego, (w :) Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.) Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych, Poznań 2004, s. 20-21.

Jacek Kabaciński
2004 Inwentarz krzemienny, (w :) Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.) Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych, Poznań 2004, s. 44-73.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2004 Osada ludności kultury pucharów lejkowatych w Komornikach, (w :) Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.) Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych, Poznań 2004, s. 116-118.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.)
2004 Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych, Poznań 2004.

2005

Joel D. Irish, Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild
2005 Short Communication: Two Additional Egyptian Neolithic Burials Exhibiting Unusual Mortuary Treatment of Teeth, International Journal of Osteoarchaeology 15, s. 136-139.

Romuald Schild, Michał Kobusiewicz, Fred Wendorf, Joel D. Irish, Jacek Kabaciński, Halina Królik, Gilberto Calderoni
2005 A new impotrant area of Neolithic occupation in the Southwestern Desert of Egypt (w:) B. E. Barich,T. Tillet, K.H. Striedter (red.) Hunters vs. Pastoralists in the Sahara: Material Culture and Symbolic Aspects, BAR International Series 1338,s. 51-56.

Jacek Kabaciński
2005 Łowcy-zbieracze końca plejstocenu i wczesnego holocenu (Hunter-gatherers of the Late Pleistocene and Early Holocene) (w:) Z.Bukowski (red.) Archeologiczne badania ratownicze w programie budowy autostrad, Katalog wystawy Via Archaeologica, s. 12-21.

Jacek Kabaciński and Romuald Schild
2005 The Hamburgian Site at Mirkowice: A Chronological Framework. Fontes Archaeologici Posnanienses, 41, s. 15-20. PDF 

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2005 Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych w Mirkowicach, stanowisko 33, gm. Mieścisko, pow. Wągrowiec, woj. wielkopolskie, Fontes Archaeologici Posnanienses, 41, s. 37-110. PDF 

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2005 Archeologiczne badania ratownicze Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN na trasie autostrad A1, A2 i A4 w latach 2003-2004.

Jacek Kabaciński
2005 Osada mezolitycznych łowców-zbieraczy w Krzyżu, Archeologia Żywa, z. 3 (33) ,s. 12-16.PDF

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Fred Wendorf
2005 Discovery of a Late Neolithic Cemetery in the Western Desert, Egypt, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 3, s. 127-130.

2006

Jacek Kabaciński, Daniel Makowiecki, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Małgorzata Winiarska-Kabacińska
2006 Badania stanowiska mezolitycznego nr 7 w Krzyżu Wielkopolskim, (w:) H.Machajewski, J.Rola (red.) Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, Poznań, s. 39-43. PDF 

Tomasz Goslar, Jacek Kabaciński, Daniel Makowiecki, Danuta Prinke, Małgorzata Winiarska-Kabacińska
2006 Datowanie radiowęglowe zabytków z Kolekcji Epoki Kamienia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Fontes Archaeologici Posnaniensis, 42, s. 5-25. PDF

Iwona Sobkowiak-Tabaka, Jacek Kabaciński
2006 Archeologiczne badania ratownicze Zespołu ds Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu na trasie autostrad A1, A2 i A4 w latach 2003-2004, (w:) Z. Bukowski, M. Gierlach (red.) Zeszyty Osrodka Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B: Materiały Archeologiczne, Raport 2003-2004, s. 123-137.

2007

Jacek Kabaciński
2007 Materiały krzemienne, (w:) E. Pawlak, P. Pawlak (red.) Żerniki, gm. Kórnik, stan. 25. Osadnictwo Pradziejowe, Wieś Średniowieczna i Folwark Nowożytny. Archeostrada, Studia i Materiały z badań wykopaliskowych na autostradzie A2 - odcinek wielkopolski, t. 1, s. 23.

Jacek Kabaciński, Michał Kobusiewicz
2007 Krągola near Koło (Central Poland) - the easternmost settlement of Hamburgian Culture (w:) M. Kobusiewicz, J.Kabaciński (red.) Studies in the Final Palaeolithic Settlement of the Great European Plain, Poznań, s. 21-51.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński (red.)
2007 Studies in the Final Palaeolithic Settlement of the Great European Plain, Poznan.

Jacek Kabaciński, Thomas Terberger, Jolanta Ilkiewicz
2007 Archeologiczne badania późnomezolitycznego osadnictwa w Dąbkach, (w:) W.Rączkowski, J. Sroka (red.) Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. VI, Gmina Darłowo, s. 47-55.

Jacek Kabaciński, Włodzimierz Rączkowski
2007 Zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego w gminie Darłowo (w:) W.Rączkowski, J. Sroka (red.) Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. VI, Gmina Darłowo, s. 341-355.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2007 Późny paleolit Niżu Środkowo-Europejskiego w świetle chronostratygrafii późnego glacjału, Przegląd Archeologiczny, vol. 55, s. 53-70.

Jacek Kabaciński, Piotr Szejnoga
2007 Early Dynastic Perforator Production Workshops, (w:) M.Chłodnicki, K.M.Ciałowicz (red.) Polish Excavations at Tell El_Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2004-2005, Archeologia, vol. LVII (2006), s. 84-90.

2008

Jacek Kabaciński, Michał Kobusiewicz
2008 New Hamburgian occupation in the Central-Western Poland, (w:) Z.Sulgostowska, A.J.Tomaszewski (red.) Man - Millenia - Environment. Studies in honour of Romuald Schild, s. 171-183. PDF

Jacek Kabaciński, Éva David, Daniel Makowiecki, Romuald Schild, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Małgorzata Winiarska-Kabacińska
2008 Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim, Archeologia Polski, t. LIII, s. 2, s. 243-288. PDF 

2008 Łowcy-zbieracze epoki polodowcowej (w:) M.Kobusiewicz (red.) Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza, Poznań, s. 121-146. ISBN 978-83-89499-50-9.

Jacek Kabaciński
2008 Inwentarze krzemienne ze stanowisk neolitycznych Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej (w:) J.Bednarczyk, J.Czebreszuk, P.Makarowicz, M.Szmyt (red.) Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Poznań, s. 167-190.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2008 Materiały krzemienne z Poznania - Nowego Miasta (w:) H.Machajewski, R.Pietrzak (red.) Poznań - Nowe Miasto. Źródła archeologiczne do studiów nad pradziejami i wczesnym średniowieczem dorzecza środkowej Warty, s. 13-29.

Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Lech Czerniak, Danuta Prinke, Patrycja Silska, Henryk Machajewski, Artur Rewekant, Andrzej Sikorski
2008 Kijewo, stanowisko 4, pow. Średzki. Materiały do badań nad osadnictwem pradziejowym i wczesnośredniowiecznym, Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 44, s. 185-342.

Jacek Kabaciński
2008 Materiały krzemienne (w:) E. Pawlak, P. Pawlak (red.) Osiedla wczesnośredniowieczne w Markowicach pod Poznaniem wraz z pozostałościami osadnictwa pradziejowego, s. 210, Poznań.

2009

Jacek Kabaciński, Dietrich Heinrich, Thomas Terberger
2009 Dąbki revisited - new evidence on the question of earliest cattle use in Pomerania (w:) S. McCartan, R.Schulting, G. Warren, P. Woodman (reds) Mesolithic Horizons, Oxbow Books. PDF

Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Jacek Kabaciński
2009 The First Obsidian Workshop at the Polish Lowland - a Technological and Microwear Studies, (w:) F. Sternke, L. Eigeland, L.-J. Costa (reds) Non-Flint Raw Material Use in Prehistory. Old prejudices and new directions, BAR International Series 1939, s. 187-190. PDF

Jacek Kabaciński
2009 Quarrying the antler adzes - a new Mesolithic site of the Boreal period at Krzyż Wielkopolski, western Poland, Quartär 56, s. 119-130. PDF


Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Big game versus small game hunting - subsistence strategies of the Hamburgian Culture, (w:) M.Street, N.Barton, T.Terberger (reds) Humans, environment and chronology of the late glacial of the North European Plain, Mainz, s. 67-75.

Jacek Kabaciński, Thomas Terberger
2009    From Late Hunter-fishers to Early Farmers on the Pomeranian Coast. New research at Dąbki 9, Koszalin District, (w:) J. M. Burdukiewicz, K. Cyrek, P. Dyczek, K. Szymczak (reds) Understanding the Past. Papers offered toStefan K. Kozłowski, Warszawa, s. 165-184.

Thomas Terberger, Sönke Hartz, Jacek Kabaciński
2009    Late hunter-gatherer and early farmer contacts in the southern Baltic - a discussion, (w:) H.Glørstad, Ch. Prescott (reds), Neolithisation as if History Mattered, Uddevalla, Bricoleur Press,s. 257-298.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Joel  D. Irish and Fred Wendorf.
2009    Burial practices of the Final Neolithic pastoralists at Gebel Ramlah, Western Desert of Egypt. BMSAES 13: 147-74.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.)
2009    Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, 527 ss., Poznań.

Jacek Kabaciński, Michał Kobusiewicz
2009    Krągola, stanowisko 25 (AUT 381), (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 18-52, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Pozostałe ślady osadnictwa kultury hamburskiej, (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 53-54, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Osadnictwo społeczności kultury hamburskiej w Basenie środkowej Warty na tle porównawczym , (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 55-57, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Małgorzata Winiarska-Kabacińska

2009    Janów, stanowisko 21 (AUT 425), (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 58-72, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Chełmno, stanowisko 4 (AUT 434), (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 103-110, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Rzuchów, stanowisko 24 (AUT 433), (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 73-102, Poznań.

Jacek Kabaciński, Przemysław Bobrowski, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Cichmiana, stanowisko 2 (AUT 441), (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 111-378, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Pozostałe ślady osadnictwa kultury świderskiej, (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 453-463, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Osadnictwo społeczności kultury świderskiej w basenie środkowej Warty, (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 464-466, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Babia, stanowisko 6 (AUT 354), (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 467-473, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Krągola, stanowisko 5 (AUT 373), (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 473-474, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Małgorzata Winiarska-Kabacińska
2009    Janów, stanowisko 21, (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 475-480, Poznań.

Jacek Kabaciński
2009    Rzuchów, stanowisko 43 (AUT 431), (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 481-486, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Rzuchów, stanowisko 24 (AUT 433), (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 487-492, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Chełmno, stanowisko 4 (AUT 434), (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 493-499, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Cichmiana, stanowisko 2 (AUT 441), (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 500-505, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2009    Pozostałe ślady osadnictwa społeczności mezolitycznych, (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (reds) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, s. 506-512, Poznań.

2010

Jacek Kabaciński, Jolanta Ilkiewicz, Andreas Kotula, Thomas Terberger
2010    Vom Hecht zum Haustier - die letzten Küstenjäger zwischen Oder und Weichsel, Archäeologie in Deutschland 2010 (2), s. 58-59.

Thomas Terberger, Jacek Kabaciński
2010    The Neolithisation of Pomerania - a Critical Review, (w:) D.Gronenborn, J.Petrasch (reds.) The Spread of the Neolithic to Central Europe, Mainz, s. 375-405.

Jacek Kabaciński
2010    Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultur wstęgowych strefy wielkodolinnej Niżu Polskiego, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2010    Between East and West - a new site of the Federmessergruppen in Poland, Quartär 57, s. 1-16.

 Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.)
2010    Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2010    Osadnictwo późnopaleolityczne (w:) J.Kabaciński, I.Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, Poznań, s. 17-60.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2010    Osadnictwo mezolityczne (w:) J.Kabaciński, I.Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, Poznań, s. 63-74.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2010    Osadnictwo neolityczne (w:) J.Kabaciński, I.Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, Poznań, s. 75-76.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Joel D. Irish, Maria C. Gatto, Fred Wendorf (red).
2010    Gebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt, Poznań.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński
2010    Cemeteries, (w:) Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Joel D. Irish, Maria C. Gatto, Fred Wendorf (red.) Gebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt, s. 7-116, Poznań.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński
2010    Chronology, (w:) Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Joel D. Irish, Maria C. Gatto, Fred Wendorf (red.) Gebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt, s. 117-122, Poznań.

Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński
2010    Conclusions, (w:) Michał Kobusiewicz, Jacek Kabaciński, Romuald Schild, Joel D. Irish, Maria C. Gatto, Fred Wendorf (red.) Gebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt, s. 249-260, Poznań.

Lucyna Domańska, Jacek Kabaciński
2010 Wczesnoneolityczne materiały krzemienne ze stanowisk Kuczkowo 5 oraz Siniarzewo 1, gm. Zakrzewo, pow. Aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie, Fontes Archaeologici Posnaniensis, 46, s. 137-181.

Jacek Kabaciński
2010    Wytwórcy toporów sprzed 10 tysięcy lat. Badania stanowiska z początków holocenu w Krzyżu Wielkopolskim; www.archeolog.pl/pl1/teksty35/

Jacek Kabaciński, Thomas Terberger
2010    Ostatni łowcy-zbieracze na wybrzeżu południowego Bałtyku - badania archeologiczne w Dąbkach; www.archeolog.pl/pl1/teksty36/

Józef Bednarczyk, Jacek Kabaciński, Aleksander Kośko (red.)
2010    Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, tom 1, Osadnictwo Kotliny Kolskiej, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2010 Materiały krzemienne związane z osadnictwem społeczności neolitycznych i z epoki brązu,  (w:) Józef Bednarczyk, Jacek Kabaciński, Aleksander Kośko (red.) Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, tom 1, Osadnictwo Kotliny Kolskiej, s. 595-616, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2010    Nowe dane do późnoglacjalnego osadnictwa na Ziemi Lubuskiej, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. LII, 2010, s. 17-35.

2011

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2011    Środowiskowe uwarunkowania przemian kulturowych u schyłku późnego glacjału i w początkach holocenu na Niżu Północnoeuropejskim, Przegląd Archeologiczny, 58, s. 5-12.

Agnieszka Czekaj-Zastawny, Jacek Kabaciński, Thomas Terberger
2011    Long distance exchange in the Central European Neolithic: Hungary to the Baltic, Antiquity, 85 (2011), s. 43-58.

Jacek Kabaciński
2011    Comments on radiocarbon dates, (w:) M.Chłodnicki, M.Kobusiewicz, K.Kroeper (reds.) Kadero, Poznań, s. 417-420.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2011    Schyłkowy paleolit i mezolit, (w:)  Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań, s. 21-28.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2011    Materiały krzemienne z neolitu i epoki brązu, (w:) Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań, s. 105-108.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2011    Schyłkowy paleolit, (w:) Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań, s. 195-262.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka
2011    Mezolit, (w:) Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań, s. 299-324.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka (red.)
2011    Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Małgorzata Winiarska-Kabacińska
2011    Osadnictwo schyłkowopaleolityczne i mezolityczne, (w:)  Józef Bednarczyk (red.) Janów, stan. 21 (AUT 425), gm. Brudzew, woj. wielkopolskie. Osada wielokulturowa na trasie autostrady A2. Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, tom 2, Poznań, s. 99-128.

Jacek Kabaciński, Sonke Hartz, Thomas Terberger
2011    Elks in the early Stone Age art of the northern Lowlands, Praehistorische Zeitschrift, vol. 86, z. 2, s. 151-164.

Jacek Kabaciński, Thomas Terberger
2011    Pots and pikes at Dąbki 9, Koszalin district (Poland) - the early pottery on the Pomeranian coast (w:) S.Hartz, F.Luth, T.Terberger (ed.) Early Pottery in the Baltic-Dating, Origin and Social Context, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission Vol. 89 (2008), s. 361-392.

Jacek Kabaciński, Danuta Król, Thomas Terberger
2011    Early Pottery from the Coastal Site Rzucewo, Gulf of Gdańsk (Poland), (w:) S.Hartz, F.Luth, T.Terberger (ed.) Early Pottery in the Baltic-Dating, Origin and Social Context, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission Vol. 89 (2008), s. 393-407.