e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ur. 14. marca 1976 r.
tel. 604 93 77 10


STATUS NAUKOWY
Temat i dziedzina pracy magisterskiej: Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1,
pow. Zielona Góra (archeologia)
Data egzaminu magisterskiego: czerwiec 2002 r.
Promotor pracy magisterskiej dr hab. Jerzy Lodowski

Temat i dziedzina pracy magisterskiej (II kierunek): Wpływy kryzysów finansowych na notowania indeksów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Data egzaminu magisterskiego: wrzesień 2002 r.
Promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Temat pracy doktorskiej: Rozwój osadnictwa w starszych fazach wczesnego średniowiecza (VI-X w.) na obecnym pograniczu dolnośląsko-łużycko-wielkopolskim
Data nadania stopnia doktora: listopad 2014 r.
Promotor dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

Od listopada 2015 roku zatrudniony na etacie adiunkta (w ramach realizacji stażu podoktorskiego) w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY

Redakcje książek i czasopism


• 2008 – redaktor naukowy: Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, Zielona Góra 2008;
• 2010 – współredaktor naukowy: Z otchłani wieków, Archeologia Lubuska, z. 1-4, Zielona Góra 2010;
• 2012 – redaktor naukowy: Nowiniec, stan. 2 – wczesnośredniowieczne grodzisko na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, Zielona Góra 2012;
• 2013 – współredaktor naukowy: Obwodnica Sulechowa, woj. lubuskie. Badania archeologiczne na stanowiskach 10, 25, 26, 27, 28, tom I, red. B. Gruszka, A. Jaszewska, S. Kałagate, Zielona Góra ;
• 2014 – redaktor naukowy: Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne, Zielona Góra 2014;
• 2015 – redaktor naukowy: Osada z połowy VII i początku VIII wieku w Mozowie, stan. 23. Źródła archeologiczne i środowiskowe, Monografie Wczesnośredniowieczne, t. 1, red. B. Gruszka, Zielona Góra.
• 2016 – redaktor naukowy: Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych, Monografie Wczesnośredniowieczne, t. 2, red. B. Gruszka, Zielona Góra
• 2009 – konsultacja naukowa: Edward Dąbrowski, Wczesnośredniowieczny system obronny Krosna Odrzańskiego w świetle przekazów Kroniki Thietmara, Krosno Odrzańskie 2008;
• członek komitetu redakcyjnego czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza


Konferencje i wykłady


• II Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Odra – przeszkoda czy pomost w ekspansji kulturowej?, autor referatu: Nowiniec, stanowisko nr 2 – ponownie odkryte grodzisko (?) w strefie Tornow-Klenica, Dychów 29 IV-1 V 2004;
• IV Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Współczesnymi drogami w przeszłość?, autor referatu: Wczesnośredniowieczna osada w Sulechowie, stan. 28. Wyniki badań. Dychów 29 IV-1 V 2005;
• I Sympozjum Archeologii Środowiskowej, współautor wraz z Zbigniewem Celką, sesja posterowa: Wykorzystanie fotografii lotniczej i geografii roślin do lokalizacji stanowisk archeologicznych na przykładzie kompleksu osadniczego Zawada-Przytok, pow. zielonogórski. Koszęcin 19-22 X 2005;
• V Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne?, autor referatu: Jeden duży obiekt czy kilka małych? O wczesnośrednio-wiecznym budownictwie z wybranych stanowisk województwa lubuskiego. Zarys problematyki. Lebus 7-9 XII; 2006;
• VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne?, autor referatu: Ogień żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, Uwagi na temat funkcji i zastosowania prażnic we wczesnym średniowieczu na terenie Środkowego Nadodrza, Garbicz 5-6 VI 2008;
• XVI Śląskie Spotkania Archeologiczne, współautor z Ewą Lisowską, Piotrem Gunią, Wyroby kamienne z wczesnośredniowiecznej osady w Zawadzie, stan. 1, pow. zielonogórski, Karłów 27-29 V 2009;
• Konferencja z okazji 50 lat Archeologii Lubuskiej, Okres wczesnego średniowiecza, Zielona Góra 16 IX 2010
• Cyfrowa przeszłość. Standardy digitalizacji dziedzictwa archeologicznego?, autor referatu: Zastosowanie fotogrametrii w archeologii na wybranych przykładach, Warszawa 8-10 XI 2010;
• VII Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony?, autor referatu: Domniemane bagienno-akwatyczne miejsce ofiarne z początków wczesnego średniowiecza w Stożnem, stan. 2, Janowiec 24-25 V 2012.
• wykład gościnny w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w ramach serii wykładów PTPN nt.: Obiekt osadniczy z najstarszej fazy wczesnego średniowiecza w Stożnem, stan. 2, pow. Zielona Góra. Wstępne wyniki badań przeprowadzonych w latach 2004-2007, Poznań 16.04.2008 r.
• wykład gościnny w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego nt.: Ceramika z najstarszej fazy wczesnego średniowiecza w północno-zachodniej części Dolnego Śląska, Wrocław 09.06.2009 r.
• wykład gościnny w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu Poznańskiego nt.: Stożne, stan. 2, woj. lubuskie. Bagienno-akwatyczne(?) miejsce ofiarne z początków wczesnego średniowiecza (2 poł. VI – 1 poł. VII w.), Poznań 19.10.2010 r.
• 3. Forum Naukowe 2012 „Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej”, Kraków 15-17 listopada 2012 r., współautor z Piotrem Gunia i Piotrem Wawrzyniakiem referatu: Charakterystyka petrograficzna ceramiki ze stanowiska archeologicznego w Krakowie (Przewóz 2) – wstępne wyniki badań.
• 45. mezinárodní konference archeologie středověku na téma „Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku“, Kutná Hora 16.-19. září 2013 (Czechy), współautor wraz z Michałem Kara i Piotrem Gunią referatu: Ceramika tzw. rzemieślnicza ze starszych faz wczesnego średniowiecza z Wielkopolski południowo zachodniej w świetle wyników nowych badań specjalistycznych.
• VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej „Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego”, Łódź-Łęczyca, 22-25 września 2014 r., współautor wraz z Anną Łuczak referatu: Przyrodnicze i socjoekonomiczne uwarunkowania lokalizacji osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dolinie Środkowej Odry ze szczególnym uwzględnieniem osady w Zawadzie, stan. 1, woj. lubuskie.
• 8. Deutscher Archäologiekongress, 6-10 października 2014, Berlin, współautor referatu: Sozioökonomische und geografische Voraussetzungen für die Entwick­lung der frühmittelalterlichen Besiedelung an der mittleren Oder.

 

Stypendia i inne granty na badania


Stypendia
• stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku akademickim 2000/2001 i 2001/2002;
• stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego za wyniki w nauce w roku akademickim 2010/2011 i w 2011/2012;
• stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego (stypendium naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” realizowanego z Poddziałania 8.2.2 POKL otrzymywane w okresie październik 2011 – wrzesień 2012 r.);
• stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014;
• stypendium naukowego dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” otrzymywane w roku akademickim 2012/2013;


Granty


• 2000-2001 – udział w międzynarodowym, interdyscyplinarnym projekcie: Średniowieczna warownia rycerza-rabusia Czarnego Krzysztofa w świetle badań archeologicznych i historycznych finansowanym przez Fundację Pro Archaeologia Saxoniae, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Projekt zakończony popularnonaukową publikacją oraz wystawą w Bolesławcu i Siegburgu;
• 2011 – kierownik, grantu MKiDN (nr wniosku 2376/11). Tytuł projektu: Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Nowińcu, stan. 2, gm. Lubsko, woj. lubuskie. Grant zakończony publikacją wyników badań: Nowiniec, stan. 2 – wczesnośredniowieczne grodzisko na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, red. B. Gruszka, Zielona Góra. Nr umowy 02376/11/FPK/NID, kwota dofinansowania 45 000 zł.
• 2012 udział w grancie dofinansowanym przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Badania archeologiczne na stanowiskach nr 10, 25, 26, 27, 28 w Sulechowie woj. lubuskie tom I. Nr umowy 01793/13/FPK/NID, kwota dofinansowania 71 000 zł
• 2012-2013 – kierownik grantu dofinansowanego przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Interdyscyplinarne opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego (IX-X/XI w.) stanowiska w Zawadzie, pow. zielonogórski (nr umowy 1810/13). Nrumowy 01810/13/FPK/NID, kwota dofinansowania 52 000 zł.
• 2013-2015 – kierownik grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (program PRELUDIUM 3). Tytuł projektu: Rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego na obszarze Środkowego Nadodrza (nr UMO-2012/05/N/HS3/01425), opiekun naukowy prof. Piotr Gunia.
• 2015 – kierownik grantu dofinansowanego przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Opracowanie wyników archiwalnych badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Połupinie, stan. 2, woj. lubuskie. Nr umowy 5156/15/FPK/NID z 30 marca 2015, kwota dofinansowania 47 100 zł.
• 2015-2016 – kierownik grantu dofinansowanego przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Opracowanie wyników badań wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Grodziszczu, pow. świebodziński, woj. lubuskie. Nr umowy 5149/15/FPK/NID z 8 kwietnia 2015, kwota dofinansowania 61 000 zł.
• 2016 – kierownik grantu dofinansowanego przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Kompleksowe, nieinwazyjne rozpoznanie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Klenicy, woj. lubuskie. Nr wniosku 76544/15, kwota dofinansowania 50 700 zł.
• 2015-2018 – staż podoktorski finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (program FUGA 4) realizowany w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, oddziałw Poznaniu. Program badań: Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe w części dorzecza środkowej Odry do połowy XI wieku w studiach archeologicznych, opiekun naukowy dr hab. Michał Kara, prof. PAN. Kwota finansowania 467 400 zł.


Dydaktyka


• udział w prowadzeniu Warsztatów Młodego Archeologa zorganizowanych przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oddział lubuski oraz Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy, w ramach obchodów 50-lecia Archeologii Lubuskiej, projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Świdnica k/Zielonej Góry, wrzesień 2010 roku. W zajęciach brało udział około 500 dzieci w wieku szkolnym (2 dni);
• udział w projekcie „Z zabawy nauka, czyli bawmy się ucząc” realizowanym w Szkole Podstawowej nr 21 w Zielonej Górze w latach 2007/2008. Projekt finansowany z programu „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim;
• zajęcia dydaktyczne z zakresu pradziejów ziem polskich przeprowadzone w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego (1 rok studiów dziennych) w roku akademickim 2010/2011.
• prowadzenie kilkunastu plenerowych wykładów dotyczących popularyzacji archeologii, prowadzonych w ramach programu „Ożywianie zielonogórskiego deptaka” finansowanego przez Prezydenta Zielonej Góry (2012-2014).
• udział i organizacja pikniku archeologicznego w Przytoku, gm. Zabór 20.10.2013 roku. W ramach pikniku odbyła się prelekcja dotycząca wczesnośredniowiecznego grodziska w tej miejscowości, stan. 1 (historia odkrycia, przebieg i wyniki badań archeologicznych, prezentacja znalezisk) oraz piesza wycieczka na stanowisko. W akcji wzięło udział około 50 osób z Przytoku i okolicznych wsi.
• wykład otwarty w Katedrze Archeologii i Cywilizacji Starożytnych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW, tytuł wykładu: Nieinwazyjne metody badawcze jako narzędzie pracy archeologa, 1 grudnia 2015 roku, Bydgoszcz.


INNE OKOLICZNOŚCI WAŻNE DLA OCENY DOROBKU
• laureat konkursu pod patronatem Prezydenta RP „Primus Inter Pares” na najlepszego studenta wrocławskich wyższych uczelni w roku akademickim 2001/2002 (Warszawa 2002).
• srebrna odznaka „Za opiekę nad zabytkami” przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Zielona Góra, wrzesień 2010);
• półroczny pobyt w Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou na Uniwersytecie Karola w Pradze w roku akademickim 2001/2002;
• członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (SNAP)
• członek Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (SAŚ)
• znajomość języka czeskiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym


GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA I NURTY BADAWCZE
• archeologia wczesnego średniowiecza Słowiańszczyzny Zachodniej;
• przemiany osadnicze u schyłku starożytności i wczesnego średniowiecza;
• początki budownictwa grodowego;
• badania interdyscyplinarne nad wczesnośredniowiecznym warsztatem garncarskim;
• zastosowanie analiz GIS i metod nieinwazyjnych w studiach osadniczych;
• archeologia środowiskowa;
• podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznych mieszkańców Zachodniej Polski;
• metody datowania

Publikacje


Gruszka B.
• 2002 Ślady osadnictwa z przełomu okresu halsztackiego i lateńskiego na stanowisku 1 w Zawadzie,
pow. Zielona Góra, Archeologia Środkowego Nadodrza, t. 2, s. 35-44.
• 2007 Osada z najstarszej fazy wczesnego średniowiecza w Stożnem, stan. 2, pow. Zielona Góra. Wstępne wyniki badań, „Archeologia Środkowego Nadodrza” t. 5, s. 299-340.
• 2008 Wczesnośredniowieczne talerze gliniane ze stanowiska 1 w Zawadzie, powiat zielonogórski,
[w:] Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 363-374.
• 2010a Stożne – bagienno akwatyczne miejsce ofiarne z początków średniowiecza, „Z otchłani wieków, Archeologia Lubuska”, R. 65, z.1-4, Zielona Góra 2010, s. 33-43.
• 2010b Wczesnośredniowieczna osada przygrodowa (podgrodzie?) w Klenicy (stan. 4), pow. zielonogórski. Opracowanie wyników badań z 1962 r., „Archeologia Środkowego Nadodrza” t. 7, Zielona Góra, s. 109-190.
• 2010c Obiekt z początków średniowiecza w Stożnem, stan. 2, pow. zielonogórski, „Slavia Antiqua”, t. 51, Poznań, s. 227-267.
• 2011a Materiały ceramiczne z początków wczesnego średniowiecza z Kalska (stan. 1), woj. lubuskie w świetle nowych ustaleń chronologicznych metodą termoluminescencyjną, „Slavia Antiqua”, t. 52, s. 119-131.
• 2011b Przyczynek do produkcji dziegciu/smoły drzewnej we wczesnym średniowieczu. Glińsk stan. 1,
woj. lubuskie, [w:] Z najdawniejszych dziejów Polski zachodniej. Grzegorzowi Domańskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Jaszewska, A. Michalak, Zielona Góra, s. 271-279.
• 2012a Wczesnośredniowieczne grodzisko w Nowińcu, stan. 2. Podstawy gospodarcze, [w:] Nowiniec, stan. 2 – wczesnośredniowieczne grodzisko na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, red. B. Gruszka, s. 11-20, Zielona Góra.
• 2012b Metody datowania zabytków ruchomych oraz chronologia wczesnośredniowiecznego grodziska w Nowińcu, stan. 2, [w:] Nowiniec, stan. 2 – wczesnośredniowieczne grodzisko na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, red. B. Gruszka, s. 21-23, Zielona Góra.
• 2012c Wczesnośredniowieczne zabytki ceramiczne ze stan. 2 w Nowińcu, gm. Lubsko, woj. lubuskie w ujęciu stylistyczno-technologicznym [w:] Nowiniec, stan. 2 – wczesnośredniowieczne grodzisko na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 47-129.
• 2013a Ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza na stanowisku 25 w Sulechowie, [w:] Obwodnica Sulechowa, woj. lubuskie. Badania archeologiczne na stanowiskach 10, 25, 26, 27, 28, tom I, red. B. Gruszka, A. Jaszewska, S. Kałagate, Zielona Góra, s. 297-303.
• 2013b Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku 26 w Sulechowie, [w:] Obwodnica Sulechowa, woj. lubuskie. Badania archeologiczne na stanowiskach 10, 25, 26, 27, 28, tom I, red. B. Gruszka, A. Jaszewska, S. Kałagate, Zielona Góra, s. 319-327.
• 2013c Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 28 w Sulechowie, [w:] Obwodnica Sulechowa, woj. lubuskie. Badania archeologiczne na stanowiskach 10, 25, 26, 27, 28, tom I, red. B. Gruszka, A. Jaszewska, S. Kałagate, Zielona Góra, s. 365-464.
• 2014a Chronologia wczesnośredniowiecznej osady w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra, [w:] Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 275-278.
• 2014b Zabytki ceramiczne ze stanowiska 1 w Zawadzie, gm. Zielona Góra w ujęciu stylistyczno-technologicznym, [w:] Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 81-166.
• 2014c Zabudowa oraz układ przestrzenny osady w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra, [w:] Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 49-80.
• 2015a Zabudowa oraz układ przestrzenny osady w Mozowie, stan. 23, woj. lubuskie, [w:] Osada z połowy VII i początku VIII wieku w Mozowie, stan. 23. Źródła archeologiczne i środowiskowe, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 45-84.
• 2015b Znaleziska ceramiczne z wczesnośredniowiecznej osady w Mozowie, stan. 23. Analiza stylistyki, formy, techniki wykonania i chronologii , [w:] Osada z połowy VII i początku VIII wieku w Mozowie, stan. 23. Źródła archeologiczne i środowiskowe, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 85-136.
• 2015c Eine Siedlung am slawischen Burgwall von Kleinitz (Klenica) – Aufarbeitung der Altgrabung von 1962, [w:] Burg, Herrschaft und Siedlung im mittelalterlichen Niederschlesien. Die slawischen Ringwälle von Köben Chobienia und Kleinitz Klenica, Studien zur Archäologie Europas. t. 27, red. F. Biermann, A. Kieseler, D. Nowakowski, Bonn.
• 2016a Znaleziska ceramiczne z badań wczesnośredniowiecznego grodu w Połupinie, stan. 2 chronologia oraz analiza stylistyki, formy i techniki wykonania, [w:] Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 143-238.
• 2016b Próba określenia chronologii grodu w Połupinie na podstawie wyników analizy porównawczej źródeł archeologicznych i oznaczeń wieku metodą 14C, [w:] Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 239-244.
• 2016c Układ przestrzenny wczesnośredniowiecznego grodu w Połupinie, stan. 2, [w:] Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 71-100.
Bober-Tubaj A., Gruszka B., Olejniczak A., Łesiuk M.
• 2005 Średniowieczna warownia rycerza-rabusia Czarnego Krzysztofa w świetle badań archeologicznych i historycznych, Bolesławiec.
Gruszka B., Dziedzic P.
• 2004 Nowiniec, stanowisko nr 2 – ponownie odkryte grodzisko (?) w strefie Tornow-Klenica, [w:] Odra – przeszkoda czy pomost w ekspansji kulturowej?, II Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Dychów 29 IV-1 V 2004, „Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza”, t. 2, s. 229-250.
Gruszka B., Gunia P., Lisowska E., Łuczak A., Makowiecki D., Michalak A., Milecka K., Sikorski A.
• 2014 Podstawy gospodarki mieszkańców osady w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra, na podstawie analiz archeoprzyrodniczych, [w:] Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 279-287.
Gunia P., Gruszka B.
• 2010 Technologia i zaplecze surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki użytkowej ze stanowiska 2 w Stożnem, woj. lubuskie w świetle badań petrograficznych, Slavia Antiqua, t. 51, Poznań, s. 269-280.
• 2011 Technologia i zaplecze surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki użytkowej z osady przygrodowej w Klenicy, woj. lubuskie w świetle badań petrograficznych, [w:] Materiały z konferencji Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, Zielona Góra, s. 349-369.
• 2015 Wyniki badań petrograficznych kamiennej podkładki znalezionej na stanowisku 23 w Mozowie, [w:] Osada z połowy VII i początku VIII wieku w Mozowie, stan. 23. Źródła archeologiczne i środowiskowe, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 137-140.
Gruszka B., Kałagate S.
• 2013 Osada wczesnośredniowieczna oraz ślady osadnictwa nowożytnego na stanowisku 57 w Łubowie, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie (AZP 50-33/ 191), [w:] Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, t. 6. Dziedzictwo odzyskane. Archeologia Ratownicza Ziemi Gnieźnieńskiej, red. D. Minta-Tworzowska, Poznań, s. 117-166.
Gruszka B., Kara M.
• 2013 Wybrane znaleziska ceramiki o cechach warsztatowych ze starszych faz wczesnego średniowiecza z południowo-zachodniej Wielkopolski i południowo-wschodniej części Ziemi Lubuskiej w świetle badań specjalistycznych, Slavia Antiqua, t. 54, s. 241-265.
Gruszka B., Michalak A.
• 2007 Podstawy datowania pobocznicy wędzidła z Sulechowa, Acta Militaria Mediaevalia, t. 3, s. 191-200.
• 2009 Wczesnośredniowieczna jama zasobowa odkryta w Sobieradzu, stan. 11 (AZP 34-06/79), [w:] XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 2007, s. 461-470.
Gruszka B., Pawlak E., Pawlak P.
• 2013 Zespoły ceramiczne ze starszych faz wczesnego średniowiecza na wybranych stanowiskach środkowego Nadodrza w świetle najnowszych wyników datowań przyrodniczych, Archeologia Polski, t. LVIII, z. 1-2, s. 171-198.
Gruszka B., Wolanin P.
• 2008 Ślady osadnictwa z IX-X wieku odkryte podczas nadzoru archeologicznego przy ulicy Poznańskiej w Żarach, Archeologia Środkowego Nadodrza, t. 6, s. 215-226.
Lisowska E., Gunia P., Gruszka B.
• 2011 Zabytki kamienne z wczesnośredniowiecznej osady w Zawadzie, stan. 1, pow. zielonogórski w świetle wyników analiz petroarcheologicznej, Archeologia Środkowego Nadodrza, t. 8, Zielona Góra, s. 119-153.
Łuczak A., Gruszka B.
• 2012 Najbliższe zaplecze osadnicze wczesnośredniowiecznego grodziska w Nowińcu, stan. 2, [w:] Nowiniec, stan. 2 – wczesnośredniowieczne grodzisko na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscypli-narnych, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 7-10.
• 2014 Osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra na tle sytuacji osadniczej w IX-XI wieku w świetle analiz GIS, [w:] Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 13-35.
• 2015 Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy Mozów-Sulechów ze szczególnym uwzględnieniem osady w Mozowie, stan. 23. Warunki lokalizacji osadnictwa na podstawie analiz przestrzennych GIS i wyników badań paleośrodowiskowych, [w:] Osada z połowy VII i początku VIII wieku w Mozowie, stan. 23. Źródła archeologiczne i środowiskowe, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 23-44.
w druku
Gruszka B., Gunia P., Kara M.
• The so called workshop pottery dated to the early phases of the Early Middle Ages from the area of the Middle Odra Basin in the light of specialist analyses, Archeologia Polona.